Social Skills and Work I - NUFY105
Title: Sociální dovednosti a práce s lidmi I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Jan Burian
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NUFY087
Is incompatible with: NPEP602
Is pre-requisite for: NUFY106
Is interchangeable with: NUFY087, NPEP602
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
This course is aimed on practical training of communication skills applicable in dialogue, group leadership and conflict resolution. Emphasis is on awareness of aims and priorities, empathy and looking for a solution which satisfies all the parties involved (win-win strategy). Practical training of stress management is also a part of the course.
Last update: T_KDF (01.07.2015)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literature -

Gillernová, I., Krejèová, L. Sociální dovednosti ve škole. Grada, Praha 2012.

Plamínek, J. Komunikace a prezentace. Grada, Praha 2012

Rosenberg, M. Nenásilná komunikace. Portál, Praha 2013.

Thun von, R. Jak spolu komunikujeme?. Grada, Praha 2005.

Last update: T_KDF (01.07.2015)
Teaching methods - Czech

Teoretické vstupy budou rozvíjeny praktickým nácvikem situací, které se typicky vyskytují pøi výuce a øízení skupin. Pøi tréninku zvládání konfliktù bude pøíležitost realisticky simulovat konkrétní situace ze života úèastníkù semináøe. Významnou souèástí výuky je reflexe aktivit (jednotlivì, ve dvojicích a v celé skupinì) - a rozvíjení schopnosti uèit se ze zkušenosti druhých.

Last update: T_KDF (01.07.2015)
Syllabus -

Basics of communication (physical proximity, voice, gestures, eye contact)

Mindfulness in communication (awareness of aims and priorities, awareness of emotions, stress management, empathy)

Presentation (prepared and improvised presentation, feedback)

Group leadership (group types, leadership styles)

Group dynamics (phases of group development, trust in group, roles in group)

Inter-vision methods for burnout prevention (Bálint groups)

Conflict resolution and mediation (self-awareness, empathy to the other, clear and concrete expression, looking for mutually satisfactory solution)

Last update: T_KDF (01.07.2015)