SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics Teaching Practice III - NFUF407
Title: Pedagogická praxe z fyziky III
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Incompatibility : NDFY033
Interchangeability : NDFY033
Is incompatible with: NDFY033
Is interchangeable with: NDFY033
Annotation - Czech
2-týdenní závěrečná praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 12 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena na začátek zimního semestru.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Literature - Czech

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední a základní školy

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Syllabus - Czech

Důraz je kladen na komplexnost přístupu k výuce s využíváním teoretických i praktických poznatků, získaných v rámci pedagogicko-psychologických i didaktických disciplín, jakož i praktických zkušeností z předcházejících praxí, příp. z vedení fyzikálních kroužků, apod.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. navrhování písemných zkoušek včetně nestandardizovaných testů, oprava písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace, pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů) event. asistence při vlastním praktiku, kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Student se zapojuje do běžného chodu školy (suplování, dozory, účast na pedagogické radě, třídních schůzkách, apod.) a seznamuje se s administrativou, která je součástí práce učitele.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html