SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics Teaching Practice II - NFUF404
Title: Pedagogická praxe z fyziky II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Incompatibility : NDFY032
Interchangeability : NDFY032
Is incompatible with: NDFY032
Is interchangeable with: NDFY032
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (06.05.2019)
2-týdenní praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 10 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena do letního semestru.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (06.05.2019)

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (06.05.2019)

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (06.05.2019)

Během druhé praxe se posluchač učí připravovat a vést souvislou řadu vyučovacích hodin, seznamuje se s běžným chodem školy a administrativou, která je součástí práce učitele. Během praxe také vykonává asistenční činnosti např.

• opravu písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace,

• pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů)

• asistenci při vlastních laboratorních pracích,

• kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů studentů,

• pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Součástí absolvování tohoto předmětu je i účast na úvodním a závěrečném semináři zaměřeném jednak na průběh praxe a dále na sebereflexi v práci učitele.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html