Physics Teaching Practice I - NFUF306
Title: Pedagogická praxe z fyziky I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Classification: Physics > Teaching
Incompatibility : NDFY031
Interchangeability : NDFY031
Is incompatible with: NDFY031
Is interchangeable with: NDFY031
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž student tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na střední nebo základní škole pod dohledem fakultního učitele. Hospituje v hodinách fakultního učitele fyziky, asistuje při jeho výuce a absolvuje 2 až 3 samostatné výstupy s následným rozborem. Praxe je zařazena do letního semestru. Pedagogickou praxi vhodně doplňuje předmět Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe. Pedagogická praxe se realizuje na základních a středních školách na základě vzájemné dohody a možností školy. Přednostně jsou využívány fakultní školy MFF UK.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence ve škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Literature - Czech
  • Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. UK, Praha 2006
  • Učebnice fyziky pro střední a základní školy
  • Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel?, Portál 2010
  • Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2008
  • Bengtsson, J: What is Reflection? On reflection in the teaching profession and teacher education. Teachers and Teaching: theory and practice 1(1), 1995.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Syllabus - Czech

První praxe je zaměřena zejména na hospitace ve výuce fakultního učitele či dalších vyučujících na škole. To v sobě zahrnuje následující:

  • absolvování úvodního semináře zaměřeného mimo jiné na možnosti pozorování výuky a seznámení se s pozorovacími záznamovými archy
  • praxi u fakultního učitele, kde student hospituje v jeho hodinách, případně i hodinách dalších vyučujících na škole, vede záznamy o hospitacích a provádí asistenční činnosti, např. kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů žáků, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, přípravu pomůcek na laboratorní práce apod.
  • 2 až 3 samostatné výstupy s následným rozborem a reflexí činnosti studenta
  • absolvování závěrečného semináře včetně diskuze týkající se průběhu praxe

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Learning resources - Czech

Informace a materiály k praxi lze nalézt na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (24.01.2018)