SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Atomic Physics - NFUF301
Title: Atomová fyzika
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Classification: Physics > Teaching
Is incompatible with: NUFY103
Is interchangeable with: NUFY103
Annotation - Czech
Cílem předmětu je podrobně probrat několik ilustrativních témat z atomové fyziky s využitím návaznosti na absolvovanou kvantovou mechaniku, propojování poznatků z jednotlivých přednášek a hledáním současných aplikací. Jednotlivá témata jsou uvedena přednáškou, od posluchačů se vyžaduje příprava prezentace, která by mohla sloužit k výkladu středoškolákům a která je podrobena zevrubné diskusi a doplněna výkladem dalšího materiálu. Nedílnou součástí práce je vyhledávání a využívání webových zdrojů, hodnocení jejich vhodnosti a spolehlivosti.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Aim of the course - Czech

Zvládnout vybraná témata atomové fyziky tak, aby je posluchači byli připraveni prezentovat středoškolákům srozumitelně, s dostatečnou hloubkou pochopení a vědomím souvislostí.

Last update: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (05.06.2024)
Course completion requirements - Czech

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na cvičení během semestru a úspěšné vyřešení zápočtové písemky (písemku je možné opakovat).

Zápočet je předpokladem konání zkoušky.

Zkouška je ústní. Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jaký byl prezentován na přednášce a v dohodnutých studijních materiálech.

Last update: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (04.10.2022)
Literature - Czech

Beiser Arthur, Úvod do moderní fyziky, Academia Praha 1978

Daniš Stanislav, Atomová fyzika a elektronová struktura látek, Matfyzpress Praha 2019

Last update: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (04.10.2022)
Syllabus - Czech
  • Vývoj poznatků o atomu a částicích, Rutherfordův experiment a model. Rozptylový experiment, účinný průřez, pravděpodobnostní charakter procesů v mikrosvětě včetně výpočtů s použitím účinného průřezu.
  • Částicové vlastnosti záření, vlnové vlastnosti částic (experimenty a detailní interpretace s důrazem na kontrast mezi pohledem „klasické“ a kvantové fyziky).
  • Poznatky o spektrech atomů (optická, rentgenová, …) a ilustrace spekter současných světelných zdrojů. Podrobná diskuse Bohrova modelu a kvantové mechaniky jednoduchého systému (harmonický oscilátor, vodíkový atom), s opakováním znalostí z přednášky Kvantová mechanika a doplněním některých technických detailů, např. o formalismu momentu hybnosti.
  • Zavedení magnetického pole do popisu atomů a do kvantové mechaniky. Experimentální objev spinu elektronu a jeho popis v kvantové teorii.
  • Fermiony a bosony, Pauliho princip, příklady konstrukce vlnové funkce víceelektronového systému, elektronové stavy ve složitějších atomech, periodická soustava prvků. Základy chemické vazby.
  • Interpretační otázky kvantové mechaniky, kvantová informatika.
  • Ionizace a další jevy při průchodu nabitých částic hmotou, průchod fotonů hmotou. Aplikace při hodnocení biologického účinku záření, výpočtu dávky, lékařské aplikace.

Last update: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (05.06.2024)
Learning resources - Czech

Vybrané části z následujících materiálů

https://github.com/PavelStransky/AtomovaFyzika

http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/textbook/Particle_physics_experiment_CZ.ppt

Last update: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (04.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html