SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mechanics - NFUF101
Title: Mechanika
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NUFY080
Interchangeability : NUFY080
Is interchangeable with: NUFY080
Annotation - Czech
Základní kurz klasické mechaniky: mechanika hmotného bodu, soustav hmotných bodů, tuhého tělesa, základy mechaniky kontinua včetně hydrostatiky a hydrodynamiky, úvod do vlnění; základní představy o prostoru a čase v klas.mechanice. Je kladen důraz na potřeby budoucích učitelů fyziky: průběžně je objasňován význam matematického aparátu, ilustrována souvislost přesných odvození s elementárnějším vyvozením některých vztahů (ev. s jednoduchým počítačovým modelováním), ukázán induktivní a deduktivní přístup k problematice a je upozorněno na řadu běžných fyzikálně nesprávných intuitivních představ.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Course completion requirements -

Credits from seminar(recitation):

At least 50% points from test(s) is needed.

Exam:

To have credits from the seminar (recitation) is a necessary condition for going to the exam.

The exam has written and oral part. Written part (test) consists of solving problems/tasks of the types discussed in the seminar. Oral part follows. Student who failed to pass the exam can repeated it twice more at most.

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Literature -

Note: Some books and materials mentioned below are in Czech.

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Physics

Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia. Praha 1988

Havránek A.: Mechanika I, II, skriptum, SPN, Praha 1982

Dvořák L.: Mechanika. Prozatímní učební text k přednášce pro posluchače oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. Dostupné na https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/Mechanika/ (Pozn.: Materiály jsou postupně doplňovány.)

Mandíková D., Rojko M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. MFF UK Praha 1993. Dostupné na: http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/mechanika/sbirka.doc

Elektronická sbírka úloh se strukturovaným řešením: http://www.fyzikalniulohy.cz/

Supplementary literature:

Feynman R.P..: Feynman´s Lectures on physics.

Giancolli D.C.: Physics for Scientists and Engineers, Prentice Hall, New Jersey 2000

Yung-kuo Lim (ed.). (1994). Problems and Solution on Mechanics. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (02.12.2022)
Teaching methods - Czech

Přednáška (s demonstračními pokusy, včetně pokusů s jednoduchými pomůckami využitelnými ve výuce na školách).

Cvičení (doplněné jendoduchými pokusy využitelnými ve výuce na školách).

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (02.12.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška má písemnou a ústní část, začíná písemnou částí. Písemná část spočívá v řešení příkladů, jejichž typy byly probírány na cvičení. Po úspěšném absolvování písemné části následuje ústní část. Zkoušku je možno opakovat v nejvýše dvou opravných termínech. (Má-li student úspěšně složenou písemnou část zkoušky, nemusí ji již v opravných termínech opakovat.) U ústní části zkoušky budou požadována základní témata a koncepty, které byly přednášeny (prezenčně nebo v online výuce) resp. jsou ve vytvářených studijních materiálech. Požadavky ke zkoušce jsou dány sylabem předmětu.

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (12.10.2020)
Syllabus -
Kinematics and dynamics of point mass
System of point masses
Kinematics and dynamics of rigid body
Inertial and non-inertial reference frames
Analytical solutions of equations of motion
Basics of continuum mechanics
Hydrostatics and hydrodynamics
Waves
Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Learning resources - Czech
  • Dvořák L.: Mechanika. Prozatímní učební text k přednášce pro posluchače programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Dostupné na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/Mechanika/ (Pozn.: Materiály jsou postupně doplňovány.)

  • Elektronická sbírka úloh se strukturovaným řešením: http://reseneulohy.cz/cs/fyzika/mechanika

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (24.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html