SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Water resources Management and Water Protection - MZ330P463
Title: Vodohospodářský management a ochrana vod
Czech title: Vodohospodářský management a ochrana vod
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 60
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (23.09.2020)
The main topic of the course is management and water protection in the Czech Republic and in European countries. The attention is paid to the terminology, an overview of main water management problems, presentation of modern trends of sustainable development of water resources and the legislative protection in European region. Main aim of the course is to be familiar with basic principles of management from the point of view water resources administration, monitoring and use. Attention is also paid to the protection of water, specifically to the development of water conservation, current legislative protection of the Czech Republic in a context with the membership in the EU. Current problems and topics are presented and discussed during the seminar. Presentation of case studies is an integral part of the course. The lectures are in Czech language.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (23.09.2020)

CHALOUPKA, V. (2003): Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 2742001, Sondy, Praha.
JONES, J.,A. (1997): Global Hydrology. Processes, resources and environmental management. Longhman, Edinburg.
KOS, Z., ŘÍHA, J. (2000): Vodní hospodářství 10, ČVUT, Praha.
KRUŽÍKOVÁ, E. et al. (2003): Právo životního prostředí Evropských společenství
NĚMEC, J., HLADNÝ, J. ed. (2006): Voda v ČR. Consult, Praha, s. 253
PUNČOCHÁŘ, P. et al. (2004): Zákon o vodách č. 2542001 Sb., Sondy, Praha.
Water Framework Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000. Official Jornal of the European Communities, I., 327/1. Luxembourg.

Časopisy, internet:
* Vodní hospodářství, Journal of Hydrology, Water Research, Water Research Management, Advances in Water Resources, Water Resources Research, aj.
* Evropské společenství (www.europa.eu.int), Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství,  Podniky Povodí, Lesy ČR

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (23.09.2020)

Předmět, cíle, náplň kurzu, zdroje informací
Vodní zdroje. Přírodní faktory ovlivňující vodní zdroje, množství, kvalita, spotřeba vodních zdrojů, zásady environmentálního managementu
Globální bilance vodních zdrojů, hydrologický cyklus, vliv změny klimatu na zásoby vody na Zemi, predikce vývoje do budoucna
Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti ochrany vod, mezinárodní konvence ochrany vod, spolupráce v mezinárodních projektech
Správa, monitoring, kontrola a plánování v oblasti vodních zdrojů
Management vodních zdrojů z pohledu kvantity a kvality
Hydrlogické extrémy, hydrologické sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňové plány
Vývoj vodního zákonodárství ČR, EU ve světě
Legislativní ochrana vod v ČR, Vodní zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích aj.
Základní směrnice a zákony v oblasti ochrany EU
Věda a výzkum v oblasti ochrany vod, udržitelný rozvoj vodních zdrojů

V rámci bloku tematicky zaměřených seminářů jsou prezentovány a diskutovány aktuální problémové otázky, prezentovány modelové studie a názorně představeny postupy managementu a ochrany vod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html