SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Ecology for geographers - MZ330P18
Title: Ekologie pro geografy
Czech title: Ekologie pro geografy
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (29.10.2019)
Lectures given in Czech focus on basic concepts and principles of ecology of organisms, communities, and ecosystems.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L. (2010): Základy ekologie[z anglického originálu přeložil Martin Černý]. Univerzita Palackého v Olomouci, 505 s.

Mihulka, S., Storch, D., (2000): Úvod do současné ekologie, Portál, 160 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky písemnou či ústní formou.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jan Tumajer, Ph.D. (06.02.2023)

1 Definice a vymezení oboru, jeho vývoj, základní pojmy. Abiotické a biotické faktory, biotické systémy a jejich hierarchie.
2 Organismus a prostředí, limity tolerance, ekologické zdroje a jejich využití, ekologická nika.
3 Populace a její charakteristiky: populační dynamika, věková struktura, růst, křivka přežití, životní strategie
4 Společenstvo a jeho charakteristiky, druhová rozmanitost, patrovitost, produktivita, biomasa
5 Vztahy mezi populacemi, kompetice, predace, mutualismus, Lotka-Volterův model
6 Ekosystém, definice a charakteristiky, struktura, hierarchie ekosystémů. Tok energie v ekosystému a její přeměna, produkce biomasy, potravní pyramida, trofické vazby
7 Koloběh hmoty, biogeochemické cykly chemických prvků a látek v ekosystémech
8 Teorie ostrovní biogeografie, teorie metapopulace, osídlování ostrovů, role zásobníku druhů
9 Biodiverzita, úrovně a význam biodiverzity, faktory biodiverzity
10 Charakteristiky a základní rozdíly suchozemských a vodních ekosystémů
11 Negativní a pozitivní zpětné vazby, biologická sukcese, klimax
12 Stabilita ekosystému, vztah stability a rovnováhy, homeostáza a homeorhéza, role disturbance
13 Vztah člověka a biosféry, antropogenní transformace přírodních ekosystémů, antroposféra a noosféra, dodatková energie, narušení trofických vazeb, rozdíly ve fungování přírodních a antropogenních systémů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html