SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy II - MUS21
Title: Pedagogika II
Czech title: Pedagogika II
Guaranteed by: Faculty of Arts, CU (31-FF)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Předmět je určen pouze pro studenty učitelství.
Guarantor: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (30.10.2019)
The course is structured for the topics concerning behavioural problems in the schoool and educational environment,
learning dissabilities nad educational approach to them, social education issues (teaching as a supportive aktivity) and
educational diagnosis.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Základní literatura:

Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009.

Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.

Kraus, B. Středoškolská mládež a její svět na přelomu století. Brno: Paido, 2006.

Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol: Pedagogika pro učitele. 2. vydání. Praha: Grada, 2011.

Vágnerová, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005.

Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009.

Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011.

Vyhláška 72/2005 (v platném znění) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (včetně příloh – činnosti PPP, SPC, výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga)

Vyhláška 27/2016 (v platném znění) o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Doporučená literatura:

Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.  Praha: Grada, 1995.

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 2004.

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010.

Fořtík, Fořtíková. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.

Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

Holt J. Jak se děti učí. Agentura STROM, 1995.

Jucovičová, D., Žáčková, H., Budíková, J., Bartošová, B., Šauerová, A. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Nakladatelství D+H, 2009.

Kolář, M. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál, 2005.

Kraus, B., Poláčková, V.: Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno, Paido 2001.

Kropáčová, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

Macek, P. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.

Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.

Miovský, M. a kol. Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU, 2012.

Pelikán J. Výchova pro život.  Praha: ISV, 1997.

Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., Lečbych, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014

Říčan, P., Krejčířová, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006.

Říčan, P.: S Romy žít budeme, jde o to jak. Praha: Portál, 1998.

Sak, P. Proměny české mládeže (česká mládež v pohledu sociologických výzkumů). Praha: Petrklíč, 2000.

Sak, P., Saková, K. Mládež na křižovatce. Svoboda servis, 2004.

Vágnerová, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 2001.

Zelinková, O. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. Praha: Tobiáš, 2010.

Zákon č. 333/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 401/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (30.10.2019)

1) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - systém péče o tyto žáky v oblasti školství  a jeho současné změny (od 1.9.2016).

2) Pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky.

3) Specifické poruchy učení - diagnostika, způsoby nápravy, práce ve výuce

4) Specifické poruchy chování – diagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce:  syndrom ADHD, ADD.

5) Poruchy autistického spektra, narušená komunikační schopnost a vady řeči: dagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce.

6) Tělesné, zrakové a sluchové postižení, kombinované vady: diagnostika, výchovná doporučení, pomůcky.

7) Mimořádně nadaný žák – diagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce

8) Žák s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání žáků - cizinců, práce ve výuce

9) Pedagogická intervence v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – primární, sekundární a terciární prevence. Minimální preventivní program. Poruchy chování u dětí a mládeže.

10) Pedagogická analýza sociálních vztahů ve třídě. Agresivita a šikana u dětí a mládeže, diagnostika, úloha pedagoga při práci se šikanou.

11) Děti ohrožené prostředím – syndrom CAN, diagnostika, preventivní a výchovná opatření, role učitele. Systém pomáhajících institucí, problematika sociální opory, sociálně právní ochrana dítěte.

12) Aktuální otázky pedagogické diagnostiky a intervence.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html