SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology II - MUS19
Title: Psychologie pro učitele II
Czech title: Psychologie pro učitele II
Guaranteed by: Faculty of Arts, CU (31-FF)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 35
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MUS20
Explanation: Předmět je určen pouze pro studenty učitelství.Bude probíhat blokově, pravděpodobně v lednu 2017.
Guarantor: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Annotation -
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (21.06.2012)
Social psychological training - social skills of teachers and pupils in schools and possibilities of their development. The
training includes activities that support particular sub skills for ef-fective coping with teacher's role and development of
teachers' professional competencies. Social skills relate to self-realization, self-reflection and cognition of others,
communication in school (teacher - pupil, teacher - parents, teacher - teacher), conflicts in school and coping with them and
last but not least to aspects of psychological health in social interactions within school and to the training of basic relaxation
exercise.

Literature - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (21.06.2012)

Gillernová,I.a kol. Sociální dovednosti učitele. Praha, SPN 1990.

Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha, Portál 2006.

Karnsová,M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.

Komárková,R., Slaměník,I., Výrost,J.(eds.) Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha, Grada 2001.

Kyriacou,Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.

Mareš,J., Křivohlavý,J. Komunikace ve škole. Brno, MU 1995.

Nešpor,K. Uvolněně a s přehledem. Praha, Grada 1998.

Sternberg,R.J.: Úspěšná inteligence. Praha, Grada 2001.

Syllabus - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (21.06.2012)

Jde o rozvíjení zejména sociálně-psychologických profesních dovedností učitele a s nimi souvisejících dovedností didaktických a diagnostických:

Sociální dovednosti učitele a motivace pro efektivní výkon profese

Sociální percepce, poznávání druhých, vytváření příznivého klimatu práce skupiny, porozumění vlivu na žáky a vlivu žáků na učitele

Sociální komunikace, sebereflexe, aktualizace komunikačních dovedností, jednocestná komunikace, podmínky usnadňující předávání informací

Neverbální komunikace, jak umíme mluvit beze slov, emoce a jejich role v komunikaci, porozumění neverbálním projevům jedince

Obousměrná komunikace - zpětná vazba, jak efektivně formulovat informaci o sobě a za sebe, nácvik zpětné vazby, umění pochválit, otevřené vyjadřování pozitivních i negativních prožitků

Aktivní naslouchání a jeho nácvik, empatie k jednotlivci i k celé skupině (školní třídě), respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí, autenticita projevů učitele ve vztahu k žákům, vyjadřování se ke konkrétním situacím a ne k zobecněným a zobecňujícím zkušenostem, akceptování osobnosti žáků

Sociální interakce ve skupině, kooperace a kompetice, techniky pro podněcování interakce a kooperace ve skupině, asertivní jednání a jeho nácvik, podporování sebekontroly žáků, vedení ke spolupráci, rozvíjení odpovědnosti žáků, rozvíjení sebedůvěry ve vlastní možnosti každého žáka, rozvíjení sebejistého vystupování

Rozvíjení tvořivosti

Konflikty a jejich zvládání, porozumění průběhu konfliktu, styly chování v interpersonálním konfliktu

Zvládání zátěžových situací ve skupině

Strategie zvládání stresu, projevy zátěže ve skupině

Duševní hygiena a relaxační aktivity ve školní třídě

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html