SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tropical ecology - MO550P99
Title: Tropická ekologie
Czech title: Tropická ekologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Explanation: Předmět vyučován ob rok. V ak. roce 22021/22 poběží online:
Additional information: https://cesnet.zoom.us/j/99586318379
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
The lecture provides an overview of the ecology of tropical ecosystems, with an emphasis on functional and evolutionary aspects. It deals with basic general and evolutionary ecological themes in the context of tropical ecosystems and marginally with the problems of tropical biodiversity protection and methodology of ecological research in the tropics.

Topics
1. What makes the tropics interesting and special - abiotic and biotic characteristics of tropical ecosystems compared to the Czech lowlands
2. Tropical biodiversity - where it came from and how it is maintained
3. Tree Violets etc. - the nature of tropical vegetation
4. Herbivores, predators and parasites - upper levels of food net in tropical ecosystems
5. Fig wasps and other oddities - tropical specialties in interspecific relationships
6. Ecosystems of tropical landscape - a guide for travelers to foreign countries
7. Biodiversity par excellence - how tropical forests and coral reefs work
8. No all tropics are the same - comparative ecology of four continents
9. Tropical walk along ecological gradients - altitude and latitude
10. What happened on tropical islands - evolution and ecology in "nature laboratories"
11. Human as an ecological factor in tropical nature - a little of applied anthropology
12. Will they survive the year of 3000? - civilization development in the tropics and nature conservation
13. When will we finally understand the ecology of the tropics? - how and what is being studied and will be studied in the tropics
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)

John Kricher: Tropical ekology. 2001. Princeton University Press, 704 pages. ISBN-10: 0691115133; ISBN-13: 978-0691115139

Patrick L. Osborne: Tropical Ecosystems and Ecological Concepts, 2nd Edition, 2012. Cambridge University Pres, 536 pages. ISBN: 9780521177344.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.09.2021)

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. Čím jsou tropy zajímavé a zvláštní - abiotické a biotické charakteristiky tropických ekosystémů ve srovnání s Českou kotlinou
2. Tropická biodiverzita - kde se vzala a je jak se udržuje
3. Stromové fialky a spol. - povaha tropické vegetace
4. Herbivoři, predátoři a parazité - horní patra potravních sítí v tropických ekosystémech
5. Fíkové vosičky a další podivnosti - tropické speciality v mezidruhových vztazích
6. Ekosystémy tropické krajiny - průvodce pro objevitele cizích zemí
7. Biodiverzita par excellence - jak fungují tropické lesy a korálové útesy
8. Nejsou tropy jako tropy - srovnávací ekologie čtyř kontinentů
9. Tropická procházka podél ekologických gradientů - výškového i šířkového
10. Co se dělo a děje na tropických ostrovech - evoluce a ekologie v "laboratořích přírody"
11. Člověk jako ekologický faktor v tropické přírodě - trochu aplikované antropologie
12. Přežijí rok 3000? - civilizační vývoj v tropech a ochrana přírody
13. Kdy konečně porozumíne ekologii tropů? - jak a co se v tropech zkoumá a bude zkoumat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html