SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental law and state management - MO550P32B
Title: Právo a státní správa ŽP
Czech title: Právo a státní správa ŽP
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Druhý semestr kurzu Právo a státní správa se věnuje jednotlivým legislativním rámcům: právní úpravě ochrany vod, ovzduší, půd, klimatu, lesa, ochrany roslin a živočichů, obecné a speciální ochraně přírody a právní úpravě nakládání s odpady. Kurz doprovází cvičení, kde jsou řešeny kauzy z právnické praxe.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D. (30.03.2019)

Základní:

Příslušné právní předpisy

Damohorský a kol.: Právo životního prostředí,  C.H. Beck, Praha, 2010.

Rozšířená:

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Obecná část, Masarykova univerzita, Brno, 2016.

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Zvláštní část, Masarykova univerzita, Brno, 2015

Tuháček, M., Jelínková, J. a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce, GRADA Publishing, Praha, 2015, 279 s.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.01.2023)

Zkoušení – ústní zkoušky (dvě losované otázky) vyzkouší Prof. Damohorský od 8.5. do 30.6. 2023. Termíny budou vždy ve čtvrtek od 9,00 ráno na PřF UK či distančně online dle aktuálních epidemiologických omezení – 11.5., 25.5. a 8.6. 2023.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.01.2023)

1. Právní úprava ochrany ovzduší a ozónové vrstvy Země + seminář územní plánování, EIA, SEA, IPPC - 16.2.2023

2. Právní úprava ochrany klimatu + seminář ovzduší -23. 2. 2023

3. Právní úprava ochrany vod  +  seminář ochrana klimatu - 2.3. 2023

4. Právní úprava ochrany půdy +  seminář voda - 9. 3. 2023

5. Právní úprava ochrany lesa + seminář ochrana půdy - 16. 3. 2023 

6. Právní úprava nakládání s odpady + seminář les - 23. 3. 2023

7. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva + seminář odpady - 30.3. 2023 

8. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny + seminář rostlinstvo a živočišstvo - 6.4. 2023 

9. Právní úprava zvláštní ochrany přírody a krajiny + seminář obecná ochrana přírody a krajiny - 13. 4. 2023

10. Právní úprava ochrany před ostatními zdroji ohrožení ŽP (chemické látky, GMO, hluk, záření) + seminář zvláštní ochrana přírody a krajiny - 20.4. 2023

Dne 27.4. 2023 – Děkanský den na PřF UK – výuka se nekoná!

11. Závěrečné opakování – příprava a konzultace na zkoušku – 4.5. 2023

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html