SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course of Environmental Chemistry - MO550C12
Title: Praktikum z environmentální chemie
Czech title: Praktikum z environmentální chemie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, C [DS]
Capacity: 10
Min. number of students: 6
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
Class: NIR spectrometr
Incompatibility : MO550C07
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (19.12.2022)
Praktikum probíhá blokově, po dobu jednoho pracovního týdnu, obvykle od 9 do 17 hod s hodinovou pauzou na oběd, v Laboratoři environmentální chemie a analýz půd v Benátské 2 (domeček, suterén).
V akademickém roce 2022/23 bude probíhat 16.-20.1.2023.

Studenti/ky se seznámí s pokročilými metodami používanými při studiu environmentálních faktorů. Naučí se
základním postupům přípravy vzorků (lyofilizace, mletí, přesívání, stanovení sušiny) a extrakčním postupům.
Studenti/ky si osvojí nezbytné postupy jako navažování, pipetování, přípravu
roztoků a sestrojení kalibrační křivky.
Součástí praktika jsou kolorimetrická stanovení a zejména
práce na analytických přístrojích (AAS, spektrofotometr, kapalinový chromatograf). Použité metody jsou
využitelné pro různé typy matric (půda, sediment, voda, biologický materiál, filtry na aerosol apod.).
Studenti/ky se v průběhu praktika naučí zásadám správné laboratorní praxe. Zvláštní důraz je kladen na schopnost
správně vyhodnotit naměřené veličiny a umět interpretovat jejich význam.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (18.05.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění všech praktických úloh a vypracování protokolů. Protokoly se odevzdávají poslední den praktika.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (13.10.2021)

Přeběžný seznam prováděných úloh:

Stanovení obsahu Hg ve vlastních vlasech (AMA)

Stanovení ergosterolu jako indikátoru plesnivění v pivovarském sladu (HPLC-DAD)

Stanovení obsahu živin (P, Ca, Mg, K) v půdě (AES)

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (18.05.2021)

Velmi doporučujeme, aby student před tímto praktikem absolvovat cvičení z Laboratorní techniky (MC240C22) a Praktikum z analytické chemie (MC230C07N)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html