SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Field course of hydrogeology - MG451T10
Title: Terénní kurs z hydrogeologie
Czech title: Terénní kurs z hydrogeologie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, C [DS]
Capacity: 20
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Kurz pravděpodobně proběhne v termínu od 29.5. do 6.6. 2023
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Incompatibility : MG451T11
Is incompatible with: MG451T11
Annotation -
Last update: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (18.02.2022)
Students will collect water samples and measure their physical and chemical peoperties in field. Students familiarise themselves also with water discharge measurements, conducting tracer tests, pumping tests and hydro(geo)logical mapping.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (23.04.2012)

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (09.06.2021)

Aktivní účast na celém kurzu. Sběr, zpracování a odevzdání protokolů z jednotlivých terénních cvičení a jejich závěrečná prezentace.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (18.02.2022)

Měření průtoků na vodních tocích (hydrometrická vrtule, metoda ředění), měření skrytých přítoků do vodních toků, měření základních veličin na pramenech, tocích a vrtech (konduktivita, pH, teplota, rozpuštěný kyslík, red-ox potenciál). Infiltrační zkoušky (měření vertikální propustnosti v půdě a svrchní zóně zvětralin) pro stanovení zranitelnosti. Terénní mapování zaměřené na kvartérní pokryvy (mělká sondáž) a environmentální problematiku (zdroje znečištění, skládky apod.). Čerpací zkoušky a měření průtoku metodou ředění na vrtech. Odběr vzorků na chemické složení vody a jejich fixace vč. nenasycené zóny, stopovací zkoušky. Vyhodnocení průtoku pomocí aplikací v MS Excel aj. Výpočet základních transportních parametrů pomocí QtracerII – US EPA.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html