SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geoarchaeology - MG420P01
Title: Geoarcheologie
Czech title: Geoarcheologie
Guaranteed by: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: 20
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Annotation -
The main aim of the subject is the introduction to classical geoachaeology
covering basic knowledge of sedimentology, pedology and isotope
geochemistry, together with characterisation of individual environments. The
second part comprises basic methodological approaches and the third part is
focused on unconventional geoachaeological approaches with case studies.
Last update: Trnka Rudolf (20.05.2010)
Literature - Czech

George (Rip) Rapp Jr., Mr. Christopher L. Hill (1998): Geoarchaeology: The Earth-Science Approach to Archaeological Interpretation, Second Edition YALE University, 260 pp.

Paul Goldberg , Richard I. Macphail (2007): Practical and Theoretical Geoarchaeology Blackwell Science, 460 pp

Tomášek, Milan (2000): Půdy České republiky , Praha : Český geologický ústav

Růžičková, Eliška (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky : struktury a textury hlavních genetických typů , Praha : Česká geologická služba

Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru , Praha

Last update: Trnka Rudolf (14.05.2010)
Requirements to the exam - Czech

Ke zkoušce je třeba vyhotovit vlastní projekt formou semestrální práce.

Zkouška proběhne formou testu. Test musí být splněn na 60%.

V testu budou následující okruhy:

 • principy a metody geoarcheologie
 • základní typy prostředí versus základní typy sedimentů
 • základy stratigrafie, kvartérní klimatický cyklus,
 • přírodní podmínky, klima, civilizace a jejich kolapsy - úvod do problematiky
 • základní typy půd, faktory a procesy vzniku
 • datovací metody v kvartéru (radiuhlíkové daování, OSL, TSL, atd.)
 • využití metod geoarcheologie pro rekonstrukci paleoprostředí pravěkých lidí - uvést příklady
 • interpretace výbrusů
 • metody a principy bioarcheologie
 • analýzy přírůstku zubního cementu u savců a člověka - příklady použití a interpretace
 • izotopové analýzy kostí a zubů - příklady použití a interpretace
 • archeogenetika - princip metody a příklady použití
 • infračervená spektrometrie -princip metody a příklady použití
 • multielemetární analýzy - principy metody a příklady použití
Last update: Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., Ph.D. (24.01.2012)
Syllabus - Czech

Cílem předmětu geoarcheologie je seznámit studenty s hlavními principy geologického přístupu k archeologickým výzkumům a interpretacím. Studenti tak budou mít možnost získat znalosti ze základy izotopové geochemie a pedologie. Dále se sedimentologií a na to navazujících geomorfologických typů prostředí, statigrafie a kvartérního klimatického cyklu. Druhá část předmětu bude věnována úvodu do základní metodiky popisu a odběru vzorků v terénu, získávání dat přímo v terénu a na to navazující podrobnější laboratorní metodiku.

Třetí část předmětu bude věnován případovým studiím na kterých se studenti nejlépe seznámí s méně tradičními geoarcheologickými přístupy.

Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni odebrat a interpretovat geochemické analýzy ze vzorků kostí, zubů a sedimentů z archeologických lokalit. Součástí této interpretace je nejen interpretace paleoekologických dat, ale i rekonstrukce typu potravy a migrací pravěkých populací.

Studenti by měli být také schopni udělat základní geomorfogické zhodnocení krajiny, popis a odběr a na to navazující sedimentologickou interpretaci v terénu

Hlavním účelem předmětu není ani tak stát se odborníkem na danou problematiku jako spíše podrobnější seznámení s geoarcheologickou metodikou, tak, aby byli studenti sami schopni rozhodnout se která metoda je vhodná pro danou situaci a jak materiál samostatně ovzorkovat a základním způsobem vyhodnotit.

Last update: Trnka Rudolf (14.05.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html