SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamantals of molecular spectroscopy - MC270P77
Title: Základy spektroskopie molekul
Czech title: Základy spektroskopie molekul
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC200P02
Explanation: plně nahrazen předmětem MC200P02 Základy metod charakterizace chemických látek
Guarantor: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Incompatibility : MC270P06B
Is incompatible with: MC270P06B
Annotation - Czech
Základní principy nejdůležitějších spektrálních metod používaných v chemii: nukleární magnetické rezonance (NMR), hmotnostní spektrometrie (MS) a vibrační spektroskopie(IR, Raman). Výklad vzniku spekter, definice základních pojmů, způsoby měření spekter, interpretace spekter.

Last update: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (27.09.2018)
Literature - Czech

F. W. McLafferty: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Mill Valley, CA 94941, 1993.
J.H.Gross: Mass Spectrometry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.

S.Böhm, S. Smrčková-Voltrová: Strukturní analýza organických sloučenin. Ediční a audiovizuální centrum VŠCHT, Praha 1995.
S. Voltrová: Příklady pro cvičení ze strukturní analýzy organických sloučenin . Ediční a audiovizuální centrum VŠCHT, Praha, 1996.
R. M. Silverstein , G.C. Bassler., T. C. Morrill: Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5th Edition. Wiley, New York, 1991.

Horák M., Papoušek D., Infračervená spektra a struktura molekul, Academia, Praha 1976.

Milata V., Segla P., a kol., Aplikovaná molekulová spektroskopia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008

Schrader B., Infrared and Raman Spectroscopy, VCH Publishers, Inc., New York 1995.

Socrates G., Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies, 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc., New

Last update: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (27.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška z předmětu je formou testu. Ke splnění zkoušky je nutné získat 60% bodů (více než 90% - výborně, více než 75% - velmi dobře, více než 60% - dobře, méně než 60% - nedostatečně).
Účast na cvičeních je povinná. V průběhu semestru budou znalosti kontrolovány v rámci cvičení formou průběžných testů (NMR, MS, IR). Z každého zápočtového testu (NMR, MS, IR) je nutné získat 60% bodů.

Kurz je veden distanční formou v podobě online prezentací v prostředí Google Meets a zároveň asynchronně v prostředí Moodle. Studijní materiály a pokyny k cvičení jsou v Moodle. Aktuální informace budou rovněž sdělovány prostřednictvím emailových zpráv zapsaným studentůn v SIS.

Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (30.09.2020)
Syllabus - Czech

1. NMR spektroskopie (40 %)
a) Jev magnetické rezonance, NMR spektrometr.
b) Jedno a dvou-dimenzionální spektra, jejich informační obsah a využití pro stanovení chemické struktury.
c) Možnosti NMR při studiu prostorové struktury a dynamických procesů (pohyblivost molekul, chemické rovnováhy).
2. Hmotnostní spektrometrie (35 %)
a) Princip metody, druhy ionizací, napojení na chromatografii, analyzátory iontů
b) EI spektra (identifikace molekulového iontu, fragmentace, izotopické ionty, spektra vysokého rozlišení, sumární složení, dusíkové pravidlo, stupeň nenasycení)
c) Fragmentační mechanismy (obecná pravidla, důležité typy fragmentací základních organických sloučenin, přesmyky), řešení struktury na základě EI-MS spekter
d) Měkké ionizační techniky (API, MALDI), princip fragmentace, srovnání s EI spektry
3. Vibrační spektroskopie (25%)
a) Teorie vibračních spekter (energetické hladiny, harmonický a anharmonický oscilátor, výběrová pravidla, fundamentální vibrace, symetrie molekul, bodové grupy symetrie).
b) Instrumentace v IR a Ramanově spektroskopii (spektrometry, příprava vzorků a metody měření)
c) Interpretace vibračních spekter (projevy funkčních skupin, charakteristické vibrace, interpretace z pohledu bodových grup symetrie)

Last update: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html