Labelled Compounds - MC270P40
Title: Značené sloučeniny
Czech title: Značené sloučeniny
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Teacher(s): doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation -
Last update: SMRCEK (25.04.2002)
Basic methods of stable isotope separations, basic methods of the production of important radionuclides, synthesis of organic compound labelled by isotopes of hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens. Application of stable and radioactive nuclides as tracers for elucidation of mechanisms in inorganic chemistry, organic chemistry and biochemistry. Basic theory and application of kinetic and equilibrium isotope effects. Some radioanalytical procedures in biology and medicine.
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (29.10.2019)

Lešetický L.: Metody přípravy izotopicky značených sloučenin. Skripta UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, SPN Praha 1977.

K předmětu nejsou elektronické materiály.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (24.09.2020)

Zkouška zahrnuje teoretické, metodické i praktické aspekty syntézy a využití značených sloučenin v rozsahu prezentovaném během přednášek. Ve zkušebních otázkách jsou zahrnuta i témata týkající se bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Zkouška je ústní po předchozí písemné přípravě.

Pokyny pro distanční výuku:

 (informační mail bude zaslán přs SIS)

Přednášky budou online v prostředí Google Meet nebo Adobe Connect, podle toho jak se dohodneme v čase daném rozvrhem PřF UK. Pro příslušnou přednášku dostanete odkaz k připoení se do skupiny.

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (09.05.2012)

1. Separace přírodních nuklidů a příprava radionuklidů.

2. Názvosloví značených sloučenin.

3. Příprava organických sloučenin obsahujících deuterium a tritium.

4. Sloučeniny značené izotopy uhlíku - 11C, 13C, 14C.

5. Sloučeniny dusíku - 15N.

6. Sloučeniny fosforu 32P.

7. Sloučeniny kyslíku - 18O.

8. Sloučeniny síry - 35S.

9. Sloučeniny halogenů.

10. Stabilita, analýza a čistota značených sloučenin.

Hlavní důraz je kladen na přípravu, analýzu, separaci a vlastnosti organických molekul a biomolekul značených radioaktivními izotopy.