SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic Laboratory Course - MC270C92
Title: Organické praktikum (a)
Czech title: Organické praktikum
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Začátek cvičení je před laboratoří č. 145 na katedře organické chemiev 9:00 hod. Povinný laboratorní plášť , ochranné brýle a uzavřená obuv.
Additional information: http://web.natur.cuni.cz/~lorenc/
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Miroslav Lorenc
Teacher(s): Ing. Miroslav Lorenc
Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Class: Mikrovlnný reaktor
Kompaktní preparativní system
Mikrodestilační přístroj
Odparka a membránová jednotka
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MC270P80, MC270P61A, MC280P66B, MC270P108A}, MC240P87
Incompatibility : MC270C87, MC270C93, MC270C98N, MC270C99O, MC270C99P
Is incompatible with: MC270C87, MC270C93
Annotation -
The basic practice of organic chemistry have the task to teach students the basics of laboratory techniques
and methodology of work in the organic laboratory.
Synthetic tasks are chosen so that the students are acquainted with basic chemical operations, and to obtain information
on the preparation and properties of organic compounds.
Students thus have to supplement the theoretical knowledge from the lectures of organic chemistry.

Filling the practice :
1. Basic operations in organic laboratory: procedures of isolation organic substances; clearing
operations; monitoring the progress of reactions; chromatographic methods
2. Work safety and first aid in the organic laboratory.
3. Laboratory technique : the construction of the apparatus for chemical reaction; mixing;
heating; cooling; work under reduced pressure in an inert atmosphere, and if protected
from humidity
4. Cleaning and isolation procedures : filtration; washing; extraction and roztřepávání; drtiny
of solids and liquids; crystallization
5. Distillation : simple distillation; distillation under reduced pressure; mastering the work
with the rotary vacuum evaporator
6. Thin layer chromatography .
7. The leadership of the working of the protocol.
Last update: Matoušová Eliška, PharmDr., Ph.D. (28.05.2019)
Literature - Czech

Veselý J.; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie , skripta UK , Praha 2020

Trnka T. a kol.: Praktikum z organické chemie, Karolinum, Praha 1986
Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT, Praha 1996

Last update: Lorenc Miroslav, Ing. (16.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Během praktik připravit podle navodů ve skriptech (Veselý J.; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie , UK , Praha 2020) 8 sloučenin a odevzdat je spolu s protokoly.

Laboratorní úlohy ze skript: 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.24

Získat 60 % ze závěrečného testu. 

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Syllabus - Czech

Cílem praktika z organické chemie je zvládnutí laboratorní techniky a metodiky práce v organické laboratoři. Syntetické úlohy jsou voleny tak,aby se posluchač
         seznámil se základními chemickými operacemi, získal informace o přípravě a vlastnostech organických sloučenin a doplnil si tak teoretické znalosti
         z přednášek z organické chemie.
Náplň praktika:
1. Základní operace v organické laboratoři: izolační postupy, sušení rozpouštědel, čistící operace, sledování průběhu reakcí, chromatografické metody
2. Seznámení se s bezpečností práce a první pomocí v laboratoři organické chemie
3. Používaná laboratorní technika: stavba aparatury, míchání, zahřívání, chlazení, práce za sníženého tlaku - rotační vakuová odparka, práce za nepřístupu
    vlhkosti a v inertní atmosféře
6. Čistící a izolační postupy : filtrace za normálního a sníženého tlaku, promývání sraženin versus krystalických látek, extrakce a roztřepávání za podmínek
acidobazické substituční reakce, sušení pevných látek, sušení kapalin, postup krystalizace organických sloučenin
7. Destilace: jednoduchá destlilace, azeotropická destilace, destilace za sníženého tlaku
8. Chromatografie na tenké vrstvě a sloupcová chromatografie
9. Vedení pracovních protokolů

Laboratorní úlohy ze skript: 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.24

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Entry requirements - Czech

Požadovány dobré základy obecně přírodovědného základu zahrnujícího základy středoškolské matematiky, fyziky a obecné a organické chemie.

Výhodné po absolvování přednášek z Obecné chemie, Anorganické chemie, Analytické chemie, Organické chemie a Fyzikální chemie.


Nastudovat ze skript : Veselý J. ; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie, skriptum UK , Praha 2020 (str. 9-121 ) na vstupní test.

Od studentů zapsaných na organické praktikum se vyžaduje teoretická příprava k provedení laboratorních úloh, a to včetně znalosti reakčních mechanismů a porozumění chemické podstaty prováděných laboratorních experimentů. Znalosti budou vyučujícími ústně ověřovány před zahájením laboratorní úlohy. Pokud student neprokáže dostatečné znalosti vyžadující provedení experimentu, tak mu nebude umožněno úlohu provést, dokud si znalosti nedoplní. V případě, že student bude opakovaně nepřipraven se svými teoretickými znalostmi na laboratorní úlohu, může být z praktika vyloučen.

Last update: Urban Michal, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html