SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Chemical Principles of Industrial Chemistry - MC260P21
Title: Chemické principy průmyslových výrob
Czech title: Chemické principy průmyslových výrob
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Teacher(s): prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
doc. Maksym Opanasenko, CSc.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (15.02.2019)
The course students acquaint with chemical pathways of the industrial chemistry processes that start from the primary raw materials (petroleum, natural gas, coal, wood, agricultural products, water, air, etc.) to the final products destined to direct usage (e.g., fertilizers, pesticides, lubricants, detergents, adhesives, etc.) or for further technological processing (fibers, polymers, chemicals for cosmetics, electronics, pharmaceuticals and the food industry etc.). The waste-less ecological processes and progress in the development of new catalytic and biotechnological processes are emphasized.
Literature - Czech
Last update: ZUSKOVA (11.02.2003)

1. K. Weissermel, H.J. Arpe, Industrial Organic Chemistry, VCH 1997.

2. K. Weissermel, H.-J. Arpe, Průmyslová organická chemie, SNTL Praha, 1984.

3. W.Buchner, R. Schliebs, G. Winter, K.H. Buchel, Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991.

4. H.F. Rase, Handbook of Commercial Catalysts, CRC Press 2000.

5. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Interscience, New York, series of books.

6. K.J. Ivin, J.C. Mol, Olefin Metathesis and Metathesis Polymerization, Academic Press, London, 1997.

7. Preparation of Solid Catalysts, (Eds. G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp), Wiley-VCH, 1999

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (11.08.2023)

Požadavky ke zkoušce ve školním roce 2023/24:


a) Účast na přednáškách – minimálně 75 %.


b) Účast na vstupním testu pro ověření znalostí studentů před začátkem kurzu.


c) Přednesení Presentace ( 10 minut) na chemickou stránku nějakého průmyslového procesu.


d) Písemný test před zkouškou – v případě absolvování testu na min. 60% - ústní zkouška.


e) Ústní zkouška (v případě splnění bodů a) až d)), zaměřená na:
-  přehled základních surovin chemického průmyslu a jejich primárním zpracování (separace na složky,
   zpracování na reaktivní meziprodukty event. konečné produkty – dle typu suroviny)
-  rámcový přehled o využití meziproduktů k syntézám významných produktů   
-  rámcový přehled o produktech chemických výrob
-  základní poznatky o katalýze a jejím využití v chemických výrobách
-  ekologické aspekty chemických výrob, biotechnologické výroby

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (11.08.2023)

1. ÚVOD
Přehled typů produktů výrob založených na chemických a biotechnologických postupech.
Současné možnosti a budoucí trendy v chemickém průmyslu


2. ZÁKLADNÍ SUROVINY A JEJICH PRIMÁRNÍ ZPRACOVÁNÍ (ZEMNÍ PLYN, ROPA, UHLÍ). PŘEHLED
KATALYZÁTORŮ: DRUHY, VLASTNOSTI, PŘÍPRAVA.


3. VÝROBY NA PRINCIPECH CHEMICKÉ KATALÝZY
3.1 Základní principy zpracování ropy a plynu
3.2 Chemie C1
3.2.1 Methanol
3.2.2 Fischer-Tropschova syntéza
3.3 Katalytické krakování
3.4 Hydrogenační zpracování
3.5 Aromatické uhlovodíky
3.6 Oxidace/redukce
3.7 Výroba anorganických sloučenin: amoniaku, kyselin atd.
3.8 Environmentální aspekty


4. VÝROBY NA PRINCIPECH POLYMERNÍ CHEMIE
4.1. Přehled průmyslově vyráběných polymerů
4.2. Polyolefiny (polyethylen, polypropylen, polystyren, PVC)
4.3. Polybutadieny, kaučuky a pryže
4.4. Polyestery, polyamidy, polyuretany a polykarbonáty
4.4. Kompozitní materiály


5. VÝROBY ZALOŽENÉ NA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY


6. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A RECYKLACE


7. KVALIFIKOVANÁ PRŮMYSLOVÁ CHEMIE


8. CHARAKTERISTIKY A SLOŽENÍ SPOTŘEBNÍCH PRODUKTŮ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html