SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Chemical structure - MC260P09
Title: Chemická struktura
Czech title: Chemická struktura
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Incompatibility : MC260P11M, MC260P11N
Is incompatible with: MC260P122
Annotation -
Chemical structure course shows the basic principles of electronic structure of atoms, molecules, chemical bonds and it outlines the principles of experimental methods used for the investigation of the structure of molecules and materials. Course provides the theoretical background for number of follow-up specialized courses.
Last update: Nachtigall Petr, prof. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literature - Czech

J. Fišer a F. Zemánek: Struktura látek. Karolinum, 1994 (přepracovaná verze dostupná pro studenty on-line ve formě pdf dokumentu).

P.W. Atkins: Fyzikální chemie, 9. vydání, Kapitoly 7-14, 17-19, 2013.

Další doplňující literatura k jednotlivým kapitolám bude uvedena v rámci přednášek.

Last update: Nachtigall Petr, prof. RNDr., Ph.D. (03.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkoušku z chemické struktury může skládat student, který má zápočet ze cvičení.

Rozsah znalostí potřebných ke zkoušce je dán sylabem. Vzhledem k těsné provázanosti jednotlivých přednášek v rámci předmětu je kladen zvýšený důraz na práci studentů již v průběhu semestru. Zkouška je písemná a sestává ze tří částí:

  • Závěrečný test - váha 65%

  • Test v polovině semestru - váha 20%

  • Krátké testy v průběhu semestru - váha 15%

Ke splnění zkoušky je třeba získat 51 a více % (51-65% … dobře, 66-80% … chvalitebně, 81-100% … výborně).

 
Last update: Nachtigall Petr, prof. RNDr., Ph.D. (03.02.2021)
Syllabus -

1. Atom.

Quantum chemical postulates, one-electron atoms and ions, model of independent electrons, SCF method, variational principle, spectroscopic symbols, spin-orbital coupling, atomic spectra.

2. Bonding in diatomics.

Born-Oppenheimer approximation, potential energy surface, valence bond method, molecular orbital theory, symmetry, classification of MO, photoelectronic spectra, spectral symbols.

3. Elctronic strcutre of many-atomic molecules and bonding in condense phase

Localized vs delocalized orbitals, MO LCAO method, hybrid orbitals, classification of MO and electronic states, Huckle MO theory, ligand field theory, Jahn-Teller effect, molecules with electronic deficit and excess, woodward-hofmann rules, weak inter-molecular interactions, types of chemical bonds, crystals and clusters.

4. Molecular structure and molecular spectra

Overview of methods for the study of molecular structre, adsorption and emission spectra, line width and life time of excited states, selection rules. Rotationa spectra, vibrational spectra, Raman spectra, electronic spectra. Franck-Condon principal, relation between strcutre and line position, deactivation, fluorescense and phosphorescense spectra.

Photoelectronic spectroscopy, stimulated emission, lasers, NMR spectra, chemical shift, relaxation path, ESR, mass spectrometry, ORD and CD.

Last update: Nachtigall Petr, prof. RNDr., Ph.D. (03.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html