SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biochemistry - The Principles - MB150P34
Title: Základy biochemie
Czech title: Základy biochemie
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Incompatibility : MB150P04A, MB150P04B, MB150P34U
Is co-requisite for: MB151C07
Is incompatible with: MB150P34U
In complex pre-requisite: MB140P33
Is complex co-requisite for: MB150C03, MB150C04
Annotation -
Please note, this course is tought in czech language.

Basic course covering the fundamentals of Biochemistry. The structures and properties of biomolecules are presented with the emphasis on the molecular logic of living organisms. Content in brief : Water - structure and properties; acids and bases. Amino acids and peptides. Proteins - from primary to quaternary structure, properties of fibrilar proteins. Enzymes - catalytic properties, classification, kinetics, modulation of activity. Vitamins and coenzymes. Principles of metabolism. Carbohydrates, fatty acids, lipids, amino acids and nucleotides - structure, properties, biological significance, catabolism and biosynthesis. Principles of bioenergetics. Electron transport and oxidative phosphorylation.
High-school knowledge of chemistry is expected.

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (30.08.2023)
Literature - Czech

Biochemie, 1995, Voet, D, Voet, J.G., Victoria Publishing, Praha; ISBN 80-85605-44-9
Biochémia, 2000, Ferenčík, M., Škárka, B., Novák, M., Turecký,L. Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislava; ISBN 80-88908-58-2
Biochemie, 1996, Vodrážka, Z., 2. vydání, Academia, Praha; ISBN 80-200-0600-1
Harperova Biochemie, 2002, Murray, R.K., Ganner, D.K., Mayes, P.A., Rodwell, V.W., 3. vydání, nakladatelství a vydavatelství H&H; ISBN 80-7319-013-3
Biochemie, Kolektiv autorů katedry biochemie, Karolinum, Praha, ISBN
Biochemistry (An introduction), 1996, McKee, T., McKee, J.R. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque; ISBN 0-697-21159-2
Lehninger Principles of Biochemistry, 2000, 3rd edition, Nelson, D.L., Cox, M.M. Worth Publishers, New York; ISBN 1-57259-153-6
Principles of Biochemistry, 1995, Zubay, G.L., Parson, W.W., Vance D.E. Wm.C. Brown Communications, Inc., Nelson, M. C. L. ISBN 0-697-14275-2

Zapsaní studenti mají možnost využívat materiály na stránkách studovny v rámci Moodle (dl2.cuni.cz).

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (01.10.2014)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška má formu písemného testu v 1. a 1. opravném termínu. Pro 2. opravný termín a při termínech po druhém zápisu předmětu je forma ústní.

Písemný test se skládá z 20 otázek, které testují znalosti v rozsahu syllabu přednášky. Otázky jsou typu a) výběru jedné správné odpovědi ze čtyř možností a b) "multiple choice" - výběru správných odpovědí, které mohou být v libovolném počtu (0 až 4).

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (30.08.2023)
Syllabus - Czech

1 VODA A AMINOKYSELINY
Biogenní prvky, Voda, Funkční skupiny a jejich vlastnosti, Základní typy molekul

2 PROTEINOVÉ STRUKTURY
Kovalentní struktura proteinů, Sekundární a terciární struktury, Fibrilární proteiny, Globulární proteiny, Kvartérní struktury

3 FUNKCE PROTEINŮ
Vazba ligandu, Kooperativita, Vlastnosti enzymů, Mechanismy katalýzy a kinetika, Chymotrypsin jako příklad enzymu, Koenzymy, Regulace enzymových reakcí

4 MONO- A POLYSACHARIDY
Monosacharidy, oligo-, polysacharidy, jejich deriváty – výběr, jejich funkce; Glykoproteiny, proteoglykany, funkce

5 LIPIDY A MEMBRÁNY – se zřetelem k stavbě a funkčním vlastnostem biomembrán
Tuky a mastné kyseliny, Vosky, Terpeny, Membránové lipidy, Glycerolipidy a sfingolipidy, Lipoproteiny, Složení a stavba biomembrán

6 ÚVOD DO METABOLISMU
Oxidoredukční reakce, Makroergní sloučeniny, Základní logika metabolismu, Role ATP a NAD(P)H, Metabolická dráha - tok dráhou, Regulace dráhy

7 GLYKOLÝZA
Logika dráhy, Přípravná a výkonná fáze, Jednotlivé reakce dráhy, Glykolýza jako součást fermentace, Glykolýza v anaerobním metabolismu svalu, Regulace glykolýzy

8 CITRÁTOVÝ CYKLUS
Metabolické zdroje acetylkoenzymu A, Jednotlivé reakce citrátového cyklu, Regulace citrátového cyklu, Amfibolická povaha citrátového cyklu

9 TRANSPORT ELEKTRONŮ A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE
Transport elektronů, Struktura a funkce komplexů I až IV, Oxidativní fosforylace, Regulace tvorby ATP, Struktura a funkce FoF1-ATPázy

10 FOTOSYNTÉZA
Absorpce světla, Tok elektronů závislý na fotonech, Fotofosforylace a tvorba ATP, Evoluce fotosyntézy

11 PŘEHLED HLAVNÍCH BLOKŮ METABOLISMU I – se zřetelem k hlavním typům sloučenin v rámci živočišného metabolismu
Odbourávání a syntéza mastných kyselin, Metabolismus tuků, Glukoneogeneze

12 PŘEHLED HLAVNÍCH BLOKŮ METABOLISMU II
Metabolismus aminokyselin, Pentosafosfátová dráha, Syntéza nukleotidů.

Last update: Folk Petr, doc. RNDr., CSc. (30.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html