Essentials in molecular biology - MB140P71
Title: Základy molekulární biologie
Czech title: Základy molekulární biologie
Guaranteed by: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Mgr. Kristina Roučová
Is pre-requisite for: MB140P22, MB140P23
Is complex co-requisite for: MB140P13, MB140P36, MB140P81
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation -
During lectures and corresponding practical courses students familliarize with essentials of general genetics and molecular biology. The lecture is an introductory course and cover basic information concerning structure of nucleic acids, central dogma, regulation of gene expression, genomics and genetic engineering.
Last update: KONOP (28.05.2004)
Literature - Czech

T.D.Pollard a kol. Cell Biology, Elsevier Health Sciences, 2007
http://www.els.net/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Dále též:
B. Alberts a kol., Molecular biology of the cell, 5th Edition, Garland Publishing, Inc., 2008
H.Lodish a kol., Molecular cell biology, 6th Edition, W.H. Freeman and company, 2008
B. Lewin, Genes IX, Jones and Bartlett Publishers, 2008
J.D. Watson a kol., Recombinant DNA 3rd. Edition, CSHL Press, 2007

Last update: Pospíšek Martin, RNDr., Ph.D. (09.04.2014)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce jsou dány sylabem a upřesněny v průběhu přednášky probíranou látkou. Zkouška se skládá z písemného testu a testu na počítači, případně je zkouška ústní nebo kombinací písemné a ústní zkoušky. Pokud probíhá zkouška na počítači, je krátký písemný test prokazující aktivní znalost látky vždy její nedílnou součástí. Z počítačového testu je třeba dosáhnout pro hodnocení výborně alespoň 84 % bodů, pro hodnocení velmi dobře alespoň 74 % bodů a pro hodnocení dobře alespoň 60 % bodů. Zároveň je třeba napsat správně předchozí krátký písemný test.

První přednáška každého přednáškového cyklu je tradičně věnována doporučené literatuře, popisu zkoušky a diskusi o doporučené literatuře a zkoušce.

Last update: Pospíšek Martin, RNDr., Ph.D. (30.05.2013)
Syllabus - Czech

1) Historické milníky v genetice a molekulární biologii, vysvětlení základních experimentů. Rozdíly mezi doménami Bacteria, Eukarya a Archaea. Modelové organismy, jejich krátký popis a srovnání. Úvod do genomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky. Genomy a jejich analýza, hlavní veřejné mol. biol. databáze a orientace v nich.

2) Složení živých buněk: malé molekuly a makromolekuly, chemické vazby a interakce. Primární, sekundární, terciární a vyšší struktury nukleových kyselin a proteinů.

3) Uchovávání a replikace genetické informace: Definice genu. Centrální dogma molekulární biologie a jeho dnešní podoba. Bakteriální, archaealní a eukaryontní chromosom; plasmidová, mitochondriální a chloroplastová DNA. Transposabilní elementy. Replikace DNA a regulace iniciace replikace - srovnání bakterií, archae, eukaryont.

4) Projev (exprese) genů: bakteriální, archaealni a eukaryontní transkripce a translace, genetický kód. Postranskripční a posttranslační modifikace. Lokalizace, stabilita a degradace proteinů a mRNA. Modelové příklady regulace projevu genů u všech tří domén organismů.

RNA interference.

5) Mutace, mutageneze a opravy DNA. Genetické základy kancerogeneze.

6) Základní techniky genového inženýrství: PCR, Real-time PCR, sekvenování, analytická elektroforetická separace proteinů a nukleových kyselin, DNA vektory, základy tvorby rekombinantních molekul, genomové a cDNA knihovny. Metody sledování transkriptomu a mapování protein-proteinových interakcí in vivo. Základní mol. biol. databáze - práce s NCBI-NIH atd.

Více informací, texty a presentace přednášek včetně aktualizovaných seznamů doporučené literatury jsou pro studenty zapsané do kurzu k dispozici na http://web.natur.cuni.cz/~pospisek/

Last update: RNA_CLUB/NATUR.CUNI.CZ (13.01.2011)