SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical microbiology - MB140P70
Title: Lékařská mikrobiologie
Czech title: Lékařská mikrobiologie
Guaranteed by: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 15
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
Incompatibility : B00382
Pre-requisite : MB140P33
Annotation -
The course provides basic information in special medical microbiology, virology and parasitology. It introduces the most important human pathogens, their properties, the basics of pathogenesis of the respective diseases, the basics of their diagnosis, the basics of immunization, the basics of antibiotic, antiviral and antiparasitic therapy. It provides basic skills of bacteriological examination of selected clinical materials, introduces methods of collection of clinical materials, strategies for identification of bacteria and antibiotic therapy. Lectures and practicals take place at the 1st Medical Faculty of Charles University in the course "Microbiology 2, B00382" taught at the 1st Medical Faculty of Charles University.
Last update: Petříčková Kateřina, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

Doporučená literatura

Kolářová L. a kol.: Obecná a klinická mikrobiologie. Galén, 2020, ISBN: 978-80-7492-477-4. Základní učebnice lékařské mikrobiologie pro mediky.

Hurych J., Štícha R. et al.: Lékařská mikrobiologie - repetitorium. Triton, Praha 2021, 2. vydání. ISBN: 978-80-7553-900-7. Encyklopedie a učebnice, sepsaná studenty medicíny pro studenty medicíny.

Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha, 2. vydání 2015. ISBN 987-80-246-3210-0. Jen bakteriologie, podrobně.
 
Julák J., Pavlík E.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1141-9. Stručnější, ale pro přírodovědce stačí, jsou tam i essentials virologie, parazitologie, mykologie, priony.

Goering R. V., Dockrell H. M., Zuckerman M., Roitt I. M., Chiodini P. L.: Mimsova lékařská mikrobiologie. Triton, Praha 2016. 568 str., ISBN 978-80-7387-928-0. Velmi obsáhlý text, jako učebnice vhodná hlavně Část 4, uspořádaná podle tělních kompartmentů.

Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011. ISBN: 978-80-7387-480-3. Popisuje modelové klinické případy infekčních onemocnění.

Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. přepracované vydání. Karolinum, 113 s., Praha 2009, ISBN 978-80-246-1141-9. Návody k praktikům.

Last update: Petříčková Kateřina, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky:

1. Nepovinná účast na přednáškách předmětu Mikrobiologie 2 na 1. LF UK, podle rozvhu pro zimní semestr, uvedeného v následující tabulce.

    Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v 14:30-16:00 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu 

Program přednášek:

Datum Téma Přednášející
05.10.2023 Epidemiologicky závažné komunitní infekce. Mikrobiologie infekcí spojených s poskytovanou zdravotní péčí. Mgr. Tibor Moško, Ph.D.
12.10.2023 Ochrana obyvatelstva v krizových situacích výskytu epidemiologicky závažné infekce. MUDr. Emil Pavlík, CSc.
19.10.2023 Mikrobiologie importovaných nákaz RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
26.10.2023 HIV, Virové hepatitidy, antivirotika MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
02.11.2023 Antimikrobiální látky a antimikrobiální léčba. prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
09.11.2023 Mikrobiologie břišních infekcí. Původci infekcí v graviditě. prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
16.11.2023 Klinická mikrobiologie infekcí kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů. prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
23.11.2023 Mikrobiologie infekcí v dětském věku MUDr. Olga Černá
30.11.2023 Původci neuroinfekcí. Původci infekcí krevního řečiště. MUDr. Lenka Kupidlovská
07.12.2023 Původci infekcí gastrointestinálního traktu Mgr. Marta Chanová, Ph.D.
14.12.2023 Mikrobiologie infekcí u imunosuprimovaných pacientů MUDr. Lenka Kupidlovská
21.12.2023 Původci infekcí respiračního traktu Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
04.01.2024 Původci onemocnění urogenitálního traktu. Sexuálně přenosné infekce. prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
11.01.2024 Přednáška se nekoná, Integrovaný blok mikrobiologie a patologie  
18.01.2024 Principy antiinfekční terapie. Antibiotické středisko. prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

 

 

2. Povinná účast na praktických cvičeních předmětu Mikrobiologie 2 na 1. LF UK v zimním sementru. Praktika probíhají 5 dní v týdenní bloku. Termín praktika vyhrazený pro studenty PřF UK je stanoven na týden 20. - 24. listopadu, začátek vždy v 9 hodin.

Na cvičení se dostavte do praktikáren v v přízemí budovy Studničkova 7, zadní vchod od mensy. Mějte prosím vlastní pracovní plášť a obuv na přezutí, pokud možno i návody k praktickým cvičením (viz Doporučená literatura).

Požadavky ke kontrole studia:
1. Zápočet z praktických cvičení. Podmínky: presenční účast na cvičeních, předložení protokolů z jednotlivých úloh, orientační pohovor.

2. Ústní zkouška z předmětu Lékařská mikrobiologie v trvání 30 minut. Podmínky: prostudování doporučené literatury, zvládnutí odpovědí na níže uvedené otázky. Ke zkoušce se posluchači hlásí po individuální dohodě s examinátorkou (Dr. Petříčková, katerina.petrickova@lf1.cuni.cz), Ústav imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2. Navrhněte termín který vám vyhovuje, denně ve 13.00. Uvítáme. když se studenti domluví na malých skupinkách do 5 osob v jednom dni. Forma zkoušky je ústní, skládá se z části praktické a teoretické. Student obdrží otázky z praktické části, obecné mikrobiologie, speciální mikrobiologie a virologie.

 

Otázky ke zkoušce z Mikrobiologie 2:

A. Obecná mikrobiologie

 1. Výskyt a význam bakterií v přírodě
 2. Rozdíly ve struktuře buněk bakterií, mikromycet a parazitů
 3. Struktura a replikace virů
 4. Interakce viru a hostitelské buňky
 5. Patogenita a virulence, virulenční faktory patogenních mikroorganismů
 6. Typy a produkty bakteriálního metabolismu
 7. Růst a množení bakteriální populace
 8. Genetická informace bakterií a její přenos
 9. Přirozená antibakteriální imunita
 10. Získaná (adaptivní) antibakteriální imunita
 11. Zánět a septické stavy
 12. Pasivní imunizace a nespecifická podpora imunity
 13. Aktivní imunizace, typy očkovacích látek
 14. Fyzikální metody sterilizace a dezinfekce
 15. Chemické metody sterilizace a dezinfekce
 16. Strukturní typy antimikrobiálních látek, mechanismy účinku
 17. Vyšetřování citlivosti na antimikrobiální látky
 18. Mechanismy rezistence bakterií na antimikrobiální látky
 19. Strategie antimikrobní terapie
 20. Fyziologická bakteriální flóra lidského těla a její význam
 21. Biofilmy z pohledu klinické mikrobiologie
 22. Bakteriální toxiny a superantigeny
 23. Zásady odběru klinických materiálů
 24. Základní metodiky v identifikaci mikroorganismů
 25. Kultivační vyšetření klinických materiálů včetně kultivačně náročných bakterií
 26. Základní metodiky identifikace virů
 27. Sérologická vyšetření klinických materiálů
 28. Molekulární diagnostika - PCR, hybridizace, MALDI
 29. Patogeny močového traktu
 30. Patogeny respiračního traktu
 31. Patogeny gastrointestinálního traktu
 32. Patogeny nervového systému
 33. Původci sexuálně přenosných onemocnění
 34. Původci nozokomiálních infekcí
 35. Biologické zbraně a bioterorismus

B. Speciální bakteriologie a mykologie

 1. Neurotoxická klostridia
 2. Histotoxická klostridia
 3. Nesporulující anaerobní bakterie
 4. Charakteristika čeledi Enterobacteriaceae
 5. Escherichia coli
 6. Podmíněně patogenní enterobakterie
 7. Striktně patogenní enterobakterie
 8. Vibrio cholerae a další vibria, Aeromonas, Plesiomonas
 9. Haemophilus, Pasteurella
 10. Pseudomonas a jiné pseudomonády
 11. Nefermentující Gram-negativní tyčky - Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia
 12. Bordetella
 13. Brucella, Bartonella
 14. Francisella tularensis
 15. Helicobacter, Campylobacter
 16. Legionella
 17. Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella
 18. Neisseria gonorrhoeae a Neisseria meningitidis
 19. Spirochéty - Treponema, Leptospira, Borrelia
 20. Staphylococcus aureus
 21. Koaguláza-negativní stafylokoky
 22. Streptococcus pyogenes
 23. Streptococcus agalactiae 
 24. Streptococcus pneumoniae a viridující streptokoky
 25. Enterococcus
 26. Bacillus anthracis a Bacillus cereus
 27. Corynebacterium diphtheriae a podmíněně patogenní korynebakterie
 28. Listeria monocytogenes
 29. Typické a atypické mykobakterie
 30. Ostatní aktinomycety, aktinomykózy - Nocardia, Actinomyces
 31. Chlamydia, Chlamydophilla
 32. Mycoplasma, Ureaplasma
 33. Původci mykóz
 34. Candida albicans
 35. Cryptococcus neoformans
 36. Pneumocystis carinii


C. Speciální virologie a parazitologie

 1. Poxviry
 2. HSV, VZV
 3. EBV, CMV, HHV-6,7,8
 4. Papillomaviry
 5. Adenoviry
 6. Chřipkové viry
 7. Virus parotitidy
 8. Virus spalniček
 9. Virus poliomyelitidy a další enteroviry
 10. Rhinoviry, koronaviry
 11. Původci průjmových virových onemocnění
 12. Viry přenášené členovci - arboviry a virové encefalitidy
 13. Virus zarděnek
 14. Virus vztekliny
 15. Flaviviry a arenaviry
 16. Filoviry
 17. Původci virových hepatitid přenášených orofekálně
 18. Původci virových hepatitid přenášených krví a sexuálně
 19. Retroviry
 20. Infekční agens bez nukleových kyselin
 21. Trypanosomy
 22. Leishmanie
 23. Trichomonas vaginalis
 24. Toxoplasma gondii
 25. Měňavky - Entamoeba histolytica, Naegleria fowleri
 26. Giardia intestinalis
 27. Plasmodia, malárie
 28. Motolice
 29. Tasemnice – střevní a tkáňové
 30. Střevní hlístice – roupi a škrkavky
 31. Tkáňové hlístice - Trichinella spiralis, Dracunculus medinensis
 32. Filárie - Wuchereria, Brugia, Loa loa, Onchocerca
 33. Parazitující členovci a členovci jako vektory infekčních chorob
Last update: Petříčková Kateřina, Mgr., Ph.D. (26.09.2023)
Syllabus -

The course introduces the most important human pathogens, their characteritics, the basics of pathogenesis of relevant diseases, the basics of their diagnosis, the basics of immunization, the basics of antibiotic, antiviral and antiparasitic therapy. This knowledge is taught in optional lectures and is a prerequisite for passing the oral examination; the range of knowledge required is detailed in the attached list of examination questions.

Credit is also awarded for practical lessons providing basic skills in bacteriological examination of selected clinical materials, introduction to methods of collection of selected clinical materials, strategies for identification of bacteria and strategies for antibiotic therapy. Active participation in the practical exercises is needed to get the credit..

Last update: Petříčková Kateřina, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html