SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Verbal Expression Culture I - LPAS13
Title: Kultura mluveného projevu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: MgA. Alena Špačková
Comes under: Husit.t.Bc. - PV
Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Annotation - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí umět stručně a výstižně formulovat své myšlenky, posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy, naučit se vnímat prezentaci jako logický sled kroků, kde klíčovou roli hraje příprava, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě. Cílem předmětu je trénink komunikačních dovedností pro výkon povolání. Vstupní požadavky nejsou stanoveny. Studijní plán předmětu se soustředí na monologické vystoupení (veřejný mluvený projev před dvěma a více posluchači). V seminářích studenti získají základní přehled o nejdůležitějších představitelích antické rétoriky, rozkryjí pojmy vnitřní a vnější technika projevu, proberou deset komunikačních zákonů a jejich konkrétní aplikaci v mluvní praxi, zorientují se v tématu zvládání emocí a redukce stresu spojeného s veřejným mluvním vystoupením, rozliší kategorie a oblasti image, seznámí se s principy vstřícné řeči těla mluvčího a dostanou přesný návod pro přípravu informativního a přesvědčovacího projevu. V tématu neverbální komunikace získají informace k práci s video a audiotechnikou během prezentace. Studenti si osvojí tyto praktické dovednosti: Vhodná volba formy češtiny, využití komunikačních zákonů, zvládání trémy i únavy před i během vystoupení, úprava vzhledu vlastní osoby i prostředí, vědomé ovládání řeči těla, práce s rekvizitou, srozumitelná výslovnost i dostatečná hlasitost projevu, aplikace pravidel společenského styku spojených s veřejným monologickým projevem. Student v závěru semestru umí vystavět a přednést informativní a přesvědčovací projev. Absolvent kurzu získá základní řemeslnou výbavu pro řečnická vystoupení na veřejnosti, což využije při vedení porad, seminářů a kurzů. S úspěchem se může ucházet např. i o pozici tiskového mluvčího u nejrůznějších institucí.
Syllabus - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

Antika - pilíř moderní rétoriky
Vnitřní a vnější technika řeči
Základní pojmy komunikačního procesu
Aplikace komunikačních zákonů
Stav uvolněné aktivity - základní předpoklad efektivního jednání
Metody zvládání trémy
Kategorie a oblasti image
Vzhled mluvčího
Řeč těla přednášejícího
Příprava projevu krok za krokem
Artikulace
Etiketa

Aim of the course - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

Cílem je připravit studenta pro příležitost monologickým mluveným projevem prezentovat myšlenky před posluchači tak, aby získal jejich pozornost a vyjadřoval se srozumitelně a přesvědčivě.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

Účastníci prezenčního studia:
1)
Aktivní účast v seminářích(maximálně dvě absence za semestr).

2)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)
Písemná zkouška - POKUD MÁ STUDENT MAXIMÁLNĚ JEDNU ABSENCI V SEMESTRU, JE OD PÍSEMKY OSVOBOZEN.


Účastníci kombinovaného studia
1)
Povinná aktivní účast v seminářích (maximálně 1 absence za semestr).

2)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)
Písemná zkouška (30 otázek/30 minut)


Studenti s individuálním studijním plánem:
1)
Povinná aktivní účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr.

2)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)
Písemná zkouška ve zkouškovém období semestru.


V případě přechodu na distanční výuku písemku napíšou všichni studenti bez výjimky.
Literature - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

HIERHOLD, Emil, Rétorika a prezentace. Praha: Grada 2005, 408 str., ISBN 80-247-0782-9
ŠPAČKOVÁ, Alena, Moderní rétorika. Praha: Grada 2009 (3. vydání), 144 str., ISBN 978-80-247-2965-7

Teaching methods - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

V úvodu každého semináře dva ze studentů přednesou předem připravená mluvní vystoupení, a získají zpětnou vazbu ke své práci. Výkladové pasáže k jednotlivým tématům se střídají s diskusí a praktickým tréninkem ve dvojici či větší skupině.

Každý ze studentů získá během semestru dvě videonahrávky svých promluv.


V případě přechodu na distanční formu výuky bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams. Předmět bude zakončen prezenčně.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html

Entry requirements - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

Žádné, kurz je volně přístupný.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html