SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to the Biblical Studies - LBIB01
Title: Úvod do biblických studií
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Husit.t./Filozofie Bc.-P/1.roč
Náboženství,e.,f.Bc.-P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Sociální ped.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Interchangeability : L0434
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studenti budou seznámeni s historií vzniku Bible, jejího rozdělení a postupného utváření kánonu Písma svatého i s nejvýznamnějšími biblickými překlady. Dále následuje stručné uvedení do biblických studií, jež se zabývá úlohou a významem Písma v životě křesťanských církví, významem studia Bible pro křesťanské myšlení a teologii, vztahem biblické vědy k ostatním teologickým oborům, zejména k systematické a praktické teologii. Studenti budou dále seznámeni s rozdělením biblické vědy na jednotlivé obory i s historií studia Bible a její metodikou od jeho počátků u církevních otců až po současnost. Následovat bude uvedení do biblické hermeneutiky. Na konci bude krátké pojednání o významu Bible v historii a životě našeho národa.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Marie Roubalová, Th.D. (29.09.2017)

1. Úvod do studia biblistiky ( struktura oboru, předmět oboru, metody, nejvýznamnější biblisté HBF a HTF UK.

2. Bible (Různé typy kánonu, překlady Starého zákona, překlady nového zákona atd.).

3. Úvod do starozákonní literatury.

4. Úvod do novozákonní literatury.

5. Deuterokanonická (apokryfní) literatura.

6. Pseudoepigrafní literatura.

7. Úvod do rabínské literatury.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Marie Roubalová, Th.D. (29.09.2017)

Podmínkou k zakončení předmětu je referát v rozsahu minimálně 3 normostran a úspěšně splněný test, vycházející z obsahu odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
Základní studijní literatura:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

KAISER, Otto. Odkaz alexandrijských židů: úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Přeložil Jiří Hoblík. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2006. 168 s. Orig.: Die alttestamentlichen Apokryphen (Eine Einleitung in Grundzügen). ISBN 80-7021-592-5.

MÁNEK, Jindřich. Bible v českých zemích. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1975. 80 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu. Přeložil a bibliografii doplnil Filip Čapek. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. 264 s. Orig.: Biblische Hermeneutik. ISBN 80-7021-518-6.

POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1993. 336 s. ISBN 80-7021-052-4.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Přeložil, slovníčkem a rejstříkem opatřil Jiří Hoblík. 3. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. Orig.: Das Alte Testament - Eine Einführung. ISBN 80-7021-634-4.

SÁZAVA, Zdeněk. Biblická mozaika: úvod do studia Nového zákona. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 104 s. ISBN 80-7184-759-3.

Doporučená studijní literatura:

KYAS, Vladimír. Česká bible v dějinách národního písemnictví. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1997. 320 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-7021-105-9.

KOPPOVÁ, Johanna. Izraelští proroci: dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 220 s. Orig.: Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. ISBN 80-7192-507-1.

KOPPOVÁ, Johanna. Starý zákon - kniha pro dnešní dobu: cesty k dějepisným knihám Izraele. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 154 s. Orig.: Das Alte Testament - ein Büch für heute, Zugänge zu den Büchern der Geschichte Israels. ISBN 80-7192-466-0.

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových): český katolický překlad. 1. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakldatelství, 2006. 550 s. ISBN 80-7192-638-8.

VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Slovo Boží a slovo lidské: všeobecný úvod do Písma svatého. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 160 s. ISBN 80-244-0786-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html