SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Latin III - L0163
Title: Latina III.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
Is interchangeable with: LBIB20
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kopecká (30.09.2020)
Vstupní požadavky pro zapsání kursu: pochopení, znalost a schopnost aplikace látky probrané ve výuce předmětů Latina I. a Latina II. Kurs slouží především k probrání nepravidelností v latinské morfologii a k výkladu a procvičení části latinské syntaxe. Důraz je kladen na specifickou problematiku: polovětné konstrukce, souslednost časů a vedlejší věty, jež ji využívají. Absolvováním kursu si student osvojuje dovednost aplikovat probrané partie latinské mluvnice, překládat probrané typy latinských podřadných souvětí a pracovat s odpovídajícími latinskými texty. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Latina III. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen standardním zápočtovým testem.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)

Latinská morfologie a syntax: deponentní a semideponentní slovesa; nepravidelná, neosobní a neúplná slovesa; ablativ absolutní; infinitivy a infinitivní vazby: akuzativ s infinitivem, nominativ s infinitivem; syntax pádů; přímé otázky; souslednost časů; nepřímé otázky; vedlejší věty s "quin" po výrazech záporné pochybnosti; obsahové věty žádací tzv. obavné a tzv. zabraňovací. Cvičení a překlad vět, souvětí a textů. Výstup: zápočtový test zahrnující látku lekcí I - XVIII učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kopecká (30.09.2020)

Znalost, pochopení a schopnost aplikace látky probrané v rámci předmětů Latina I. - Latina III. s důrazem na specifika (polovětné konstrukce, souslednost časů). Schopnost pracovat s kratšími latinskými texty a s probranými druhy latinských polovětných konstrukcí a vedlejších vět. Úspěšné složení zápočtového testu (tj. splnění min. 75% z každého jeho dílčího úkolu) zahrnujícího látku lekcí I - XVIII učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kopecká (30.09.2020)

Znalost, pochopení a schopnost aplikace látky probrané v rámci předmětů Latina I. - Latina III. s důrazem na specifika (polovětné konstrukce, souslednost časů). Schopnost pracovat s kratšími latinskými texty a s probranými druhy latinských polovětných konstrukcí a vedlejších vět. Úspěšné složení zápočtového testu (tj. splnění min. 75% z každého jeho dílčího úkolu) zahrnujícího látku lekcí I - XVIII učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (02.02.2018)
Povinná:
PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Doporučená:
BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakladatelství, 2003, 64 s.

GEORGES, Karl Ernst. Der neue Georges: Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch (in 2 Bänden), 16. vydání, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012, 2546 s., ISBN-10 3534252144, ISBN-13 978-3534252145.

KÁBRT, Jan - KUCHARSKÝ, Pavel - SCHAMS, Rudolf - VRÁNEK, Čestmír - WITTICHOVÁ, Drahomíra - ZELINKA, Vojtěch. Latinsko - český slovník, 1. vydání, Praha: Leda, 2000, 576 s., ISBN 80-85927-82-9.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice, 3. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 197 s.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Česko - latinský slovník starověké a současné latiny. 1. vydání, Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-16903-1.

NOVOTNÝ, František a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vydání, Praha: H&H, 1992, 297 s., ISBN 80-85467-91-7.

Oxford Latin Dictionary, 2. vydání, Oxford University Press, 2012, 2368 s., ISBN-10 0199580316, ISBN-13 978-0199580316.

PANHUIS, Dirk. Latin Grammar, University of Michigan Press, 2009, 248 s., ISBN 978-0-472-03373-7

PRAŽÁK, Josef M. - NOVOTNÝ, František - SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník, 10. vydání, Praha, 1937, 1348 s.

RUBENBAUER, Hans - HOFMANN, J. B. Lateinische Grammatik, 12. vydání, München: R. Oldenbourg Verlag, 1995, 375 s., ISBN 978-3-637-06940-4.

ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, 5. vydání, Bratislava: SPN, 1962, 1222 s., ISBN 80-08-02051-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html