SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Culture of the Spoken Word I - L0006
Title: Kultura mluveného projevu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/2 [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: MgA. Alena Špačková
Annotation - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí umět stručně a výstižně formulovat své myšlenky, posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy, naučit se vnímat prezentaci jako logický sled kroků, kde klíčovou roli hraje příprava, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě. Cílem předmětu je trénink komunikačních dovedností pro výkon povolání. Vstupní požadavky nejsou stanoveny. Studijní plán předmětu se soustředí na monologické vystoupení (veřejný mluvený projev před dvěma a více posluchači). V seminářích studenti získají základní přehled o nejdůležitějších představitelích antické rétoriky, rozkryjí pojmy vnitřní a vnější technika projevu, proberou deset komunikačních zákonů a jejich konkrétní aplikaci v mluvní praxi, zorientují se v tématu zvládání emocí a redukce stresu spojeného s veřejným mluvním vystoupením, rozliší kategorie a oblasti image, seznámí se s principy vstřícné řeči těla mluvčího a dostanou přesný návod pro přípravu informativního a přesvědčovacího projevu. V tématu neverbální komunikace získají informace k práci s video a audiotechnikou během prezentace. Studenti si osvojí tyto praktické dovednosti: Vhodná volba formy češtiny, využití komunikačních zákonů, zvládání trémy i únavy před i během vystoupení, úprava vzhledu vlastní osoby i prostředí, vědomé ovládání řeči těla, práce s rekvizitou, srozumitelná výslovnost i dostatečná hlasitost projevu, aplikace pravidel společenského styku spojených s veřejným monologickým projevem. Student v závěru semestru umí vystavět a přednést informativní a přesvědčovací projev. Absolvent kurzu získá základní řemeslnou výbavu pro řečnická vystoupení na veřejnosti, což využije při vedení porad, seminářů a kurzů. S úspěchem se může ucházet např. i o pozici tiskového mluvčího u nejrůznějších institucí.
Syllabus - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

1) Rétorika a kultura projevu (aktuální poselství antických řečníků)
2) Sociální komunikace - projev společenské existence člověka ( aplikace komunikačních zákonů)
3) Komunikace mluvenou řečí - neurofyziologický proces (zvládání trémy a únavy).
4) Image - vnější charakteristika mluvčího (vzhled, řeč těla, artikulace, volba slov, zásady vystupování ve společnosti).
5) Příprava projevu - způsob a výstavba (informativní a přesvědčovací).

Course completion requirements - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

Účastníci prezenčního studia:
1)
Aktivní účast v seminářích(maximálně dvě absence za semestr).

2)
Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

4)
Písemná zkouška - POKUD MÁ STUDENT MAXIMÁLNĚ JEDNU ABSENCI V SEMESTRU, JE OD PÍSEMKY OSVOBOZEN.


Účastníci kombinovaného studia
1)
Povinná aktivní účast v seminářích (maximálně 1 absence za semestr).

2)
Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

4)
Písemná zkouška (30 otázek/30 minut)


Studenti s individuálním studijním plánem:
1)
Povinná aktivní účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr.

2)
Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):
a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)
Písemná zkouška ve zkouškovém období semestru.


V případě přechodu na distanční formu výuky bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams. Předmět bude zakončen prezenčně.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html


Literature - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. 7., aktualiz. vydání. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 978-80-247-2423-2.
ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 132 s. ISBN 80-247-1704-2.

Registration requirements - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (07.09.2022)

* Výuka v letním semestru je pouze pro studenty kombinovaného studia!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html