SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at the Law Centre of the City of Prague Office - HXPV0037
Title: Praxe v právní poradně Magistrátu hlavního města Prahy
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/60, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zuzana Durajová
Mgr. Jakub Jandík
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0027, HMOD0027
Annotation - Czech
Předmět nabízí studentům možnost zapojit se do činnosti právní poradny pro obyvatele hlavního města Prahy. Ta vznikla na konci roku 2014 a jedná se o poradnu bezplatnou, přičemž její provoz zajišťují pod dohledem právníků magistrátu studenti naší fakulty. Poradna funguje v odpoledních hodinách vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů přijímá v poradně dotazy pětice studentů, kteří pracují společně v týmu.

Více informací o poradně je možné najít zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/studentska_pravni_poradna/index.html

Studenti díky této praxi:
– porozumí zásadám správného vedení pohovoru s klientem a naučí se je používat;
– budou lépe schopni identifikovat a analyzovat konkrétní právní problémy a navrhovat jejich řešení;
– zlepší svoji schopnost používat právní informační systémy, vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní právní zdroje pro řešení konkrétních právních problémů;
– se naučí formulovat a prezentovat relevantní argumenty a zlepší se ve schopnosti týmové spolupráce;
– při sdělování odpovědi klientům posílí svoji schopnost prezentovat právo ve formě, které rozumí i právní laici;
– se naučí lépe zachycovat a reflektovat své zkušenosti, a to jak formou reflexního deníku, tak při rozhovorech se svými kolegy a během reflexních setkání na fakultě;
– mnohdy zažijí pocit, že o právu vlastně už mnohé vědí a že jejich práce má smysl, neboť mohou někomu konkrétnímu pomoci.

Studenti vykonávají odbornou praxi v termínech říjen–leden a únor–květen, a to vždy v pondělí, nebo ve středu odpoledne (14.00–16.00).

Pro řešení dotazů klientů poradny je zapotřebí základní orientace v občanském a správním právu, a to hmotném i procesním. Výhodou jsou zkušenosti s vyhotovováním právních rešerší. Při výběru studentů do poradny může být zohledňována jejich motivace a také absolvování povinných předmětů Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       včas, řádně a pravidelně docházet podle dohodnutého harmonogramu do kanceláře poradny,

–       přiměřeným způsobem se zapojovat do činnosti poradny a odevzdávat výstupy na přiměřeně odborné úrovni,

–       dodržovat pokyny osoby určené HMP a interní pravidla HMP,

–       účastnit se všech setkání na fakultě (úvodního, průběžných a závěrečného),

–       včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe,

–       dodržovat závazná pravidla PF UK pro výkon praxe, která student podepíše před nástupem na praxi.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň závisí na aktuální agendě poskytovatele praxe a nelze ji předem přesně vymezit, sylabus je obecný a spíše orientační.

Obsahem odborné praxe je zejména:

–       docházení do poradny, setkávání se s klienty poradny a přebírání podnětů od klientů poradny,

–       vypracovávání návrhů odpovědí na podněty klientů poradny a jejich následného prodiskutování s osobami určenými HMP,

–       poskytování asistence právníkům HMP zapojených do poradny,

–       ústní prezentace odpovědi klientům poradny,

–       vypracování reflexního deníku zachycující průběh praxe (jedná se o hlavní část portfolia praxe),

–       účast na vstupním setkání před nástupem na praxi, dvou reflexních setkání během činnosti poradny a závěrečném setkání po skončení praxe,

–       další činnost podle pokynů osoby určené HMP související se zabezpečením činnosti poradny.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Registration requirements - Czech

Přihlašování je otevřené do středy 10. ledna 2024. Probíhá na období únor–květen akademického roku 2023/2024 prostřednictvím tohoto odkazu: https://forms.office.com/e/Yg7cEbN7U9

O výsledku přihlašování a zápisu do předmětu budou zájemci informováni nejpozději do 15. ledna 2024.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (03.01.2024)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti mají nicméně vycházet z příslušné oborové literatury zejm. z práva občanského a správního.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html