SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Internship in the Office of the UN High Commisioner for Refugees - HXPV0012
Title: Právní praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/159, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV3822
In complex pre-requisite: HMOD0005, HMOD0005
Annotation - Czech
Cílem předmětu je hlubší seznámení s mezinárodní a politickou rovinou uprchlického práva, a také s chodem UNHCR. Obvykle se student též do hloubky zaobírá vnitrostátním azylovým a uprchlickým právem. Praxe probíhá v pražské kanceláři Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR). Student se v několikaměsíční intenzivní stáži (3 dny v týdnu) podílí na činnosti a chodu kanceláře UNHCR, připravuje podklady pro jednání i pro případnou práci s klienty, dle možností též zhotovuje podklady pro komentování připravované legislativy v ČR v dané problematice.

Zápis předmětu závisí na úspěchu studenta ve výběrovém řízení vyhlášeném UNHCR na jejich stránkách.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i v UNHCR. Na začátku odborné praxe se koná první fakultní setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru. V případě, že se praxe koná výjimečně mimo semestr, proběhne setkání na začátku, v průběhu a na konci praxe. V UNHCR je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede portfolio praxe včetně reflexního deníku, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává prostřednictvím Moodle vyučujícímu předmětu, kterému slouží jako podklad pro reflexní setkání.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
- analyzovat legislativu na úrovni vnitrostátního, evropského i mezinárodního práva,
- diskutovat s použitím právních argumentů,
- spolupracovat v týmu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Podkladem pro splnění kolokvia je docházka po celou dobu trvání praxe (jak do UNHCR, tak na fakultní setkání) a odevzdání portfolia praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

-        role UNHCR v mezinárodním právu a politice,

-        evropské a mezinárodní právo v cizinecké a azylové oblasti,

-        nastavení systému ochrany uprchlíků ve světě.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Zápis předmětu závisí na úspěchu studenta ve výběrovém řízení vyhlášeném UNHCR na jejich stránkách.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (23.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.         Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7–17.

2.         Hathaway, J. C. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.

alternativně

3.         Goodwin-Gill, G. S., McAdam, J. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007.

Ostatní literatura:

Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H. Zákon o azylu: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, publ. pod č. 208/1993 Sb.,

2.      směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice),

3.      nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III),

4.      směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice),

5.      zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publ. pod č. 209/1992 Sb.,

2.      příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html