Internship at the Ministry of the Interior II - HXPV0009
Title: Právní praxe na Ministerstvu vnitra II
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/120, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HV1890
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Co-requisite : HXPV0008
Incompatibility : HP0681, HV1890
In complex pre-requisite: HMOD0005
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem povinně volitelného předmětu odborných právních praxí Právní praxe na Ministerstvu vnitra II je další prohloubení teoretických znalostí, zkušeností a dovedností v rámci činnosti konkrétní instituce státní správy, Ministerstva vnitra, respektive Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena cizineckým právem (tj. oblast zákona o pobytu cizinců). Zkušenosti se vztahují jak k praktické zkušenosti s aplikací této oblasti práva, tak i s chodem a organizací ústředního správního úřadu státní správy. Studenti se podle pokynů zapojují do chodu správního orgánu, např. studují spisy, připravují podklady pro rozhodnutí, sepisují koncepty rozhodnutí Komise apod. Student vykonává praxi v rozsahu alespoň jednoho dne v týdnu.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i na ministerstvu. Na začátku praxe se koná první fakultní setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru. Na ministerstvu je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede reflexní deník, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává skrze Moodle garantovi předmětu.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
- identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
- používat právní informační systémy,
- připravovat (cvičná) správní rozhodnutí,
- orientovat se v úpravě cizineckého práva a správně analyzovat a interpretovat jeho normy, odborně pracovat s judikaturou vnitrostátní i mezinárodní, tak jako i s rozhodnutími kvazisoudních orgánů.

Zápis předmětu Právní praxe na Ministerstvu vnitra II je podmíněn zápisem předmětu Právní praxe na Ministerstvu vnitra I. Absolvování předmětu Právní praxe na Ministerstvu vnitra II je podmíněno absolvováním předmětu Právní praxe na Ministerstvu vnitra I.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (05.09.2020)
Teaching methods - Czech

VÝUKU PŘEDMĚTU ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚT HV1890

V letním semestru 2021 není předmět vyučován z důvodu pandemie COVID-19. Není bohužel možné jej realizovat, a není tedy ani zařazen do výuky.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (04.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

1.      Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování kontroly studia předmětu student získá 6 kreditů.

3.      Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na setkáních na fakultě a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe.

4.      Kolokvium nemá opravné termíny.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (05.09.2020)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu Právní praxe na Ministerstvu vnitra II patří:

-        konkrétní aspekty cizineckého zákona,

-        judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

-        evropské právo v cizinecké oblasti,

-        co znamená práce pro státní správu,

-        psaní podání,

-        stavba právního argumentu.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (05.09.2020)
Registration requirements - Czech

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 23. 9. daného roku. Výběr účastníků probíhá obratem.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (31.03.2019)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů,

2.      zákon č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů,

3.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

4.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (05.09.2020)