SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at the Ministry of the Interior - HXPV0008
Title: Právní praxe na Ministerstvu vnitra
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 0/127, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV1490
Is co-requisite for: HXPV0009
In complex pre-requisite: HMOD0005, HMOD0005
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí, získání zkušeností a dovedností v rámci činnosti konkrétní instituce státní správy, Ministerstva vnitra, respektive Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena cizineckým právem (tj. oblast zákona o pobytu cizinců). Zkušenosti se vztahují jak k praktické zkušenosti s aplikací této oblasti práva, tak i s chodem a organizací ústředního správního úřadu státní správy. Studenti se podle pokynů zapojují do chodu správního orgánu, např. studují spisy, připravují podklady pro rozhodnutí, sepisují koncepty rozhodnutí Komise apod. Student vykonává praxi v rozsahu alespoň jednoho dne v týdnu.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i na ministerstvu. Na začátku praxe se koná první fakultní setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru. Na ministerstvu je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede portfolio praxe včetně reflexního deníku, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává prostřednictvím systému Moodle vyučujícímu předmětu, kterému slouží jako podklad pro reflexní setkání.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
– vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
– analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
– identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
– používat právní informační systémy,
– připravovat (cvičná) správní rozhodnutí,
– orientovat se v úpravě cizineckého práva a správně analyzovat a interpretovat jeho normy, odborně pracovat s judikaturou vnitrostátní i mezinárodní, tak jako i s rozhodnutími kvazisoudních orgánů.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování reflexních setkání na fakultě a odevzdání portfolia praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

–       konkrétní aspekty cizineckého zákona,

–       judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

–       evropské právo v cizinecké oblasti,

–       co znamená práce pro státní správu,

–       psaní podání,

–       stavba právního argumentu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech

V letním semestru akademického roku 2022/2023 praxe nebude otevřena.

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře https://forms.office.com/r/acVYfssefZ.

Přihlašování je otevřeno každý rok v době od 13.9. do 30.9. (pro přihlašování na praxe v zimním semestru) a od 1.2. do 22.2. (pro přihlašování na praxe v letním semestru)

O přijetí do praxe budete informováni do tří dnů od přihlášení.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (14.01.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,

2.      zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,

3.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

4.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html