Internship at a Prosecution Office - HXPV0007
Title: Právní praxe na státním zastupitelství
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/60, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Hana Šimánová
Incompatibility : HP0681, HV2033
Pre-requisite : HPOP0033
In complex pre-requisite: HMOD0018, HMOD0018
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je realizován ve spolupráci se státními zastupitelstvími. Na předmětu bude participovat i pověřený státní zástupce na příslušném státním zastupitelství. Předpokládá se zapojení všech okresních (obvodních) státních zastupitelství v obvodu Vrchního státního zastupitelství v Praze, a dále analytického a netrestního odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Studenti budou konat tříměsíční stáž (účast v rozsahu cca 60 hodin) na příslušném státním zastupitelství.
Studentům tato aktivita poskytne možnost účastnit se během časově omezené doby činnosti státního zastupitelství, pozorovat jeho chod, konzultovat s jeho zaměstnanci.

V rámci předmětu mohou studenti sledovat a následně analyzovat, jak jsou obecná právní pravidla naplňována v praxi (zejména ustanovení předpisů trestního práva procesního) a co obnáší fungování státního zastupitelství. Student má vždy přiděleného konkrétního státního zástupce (mentora), který mu skrze konzultace v průběhu stáže přiblíží práci instituce. Díky postupnému zjišťování informací studenty a jejich vhledu do práce státního zastupitelství (je jim např. přidělen spis, který prostudují a navrhnou řešení případu, které posléze diskutují s příslušným státním zástupcem), dochází k rozvoji specifických a přenositelných kompetencí podporujících jejich flexibilitu a adaptabilitu po skončení studia.
Získané poznatky a zkušenosti podrobí studenti své reflexi prostřednictvím vedení reflexního portfolia.

K účasti na předmětu se s účinností od zimního semestru akademického roku 2022/2023 studenti přihlašují v rámci standardního zápisu předmětů prostřednictvím SIS, a to v závislosti na své geografické preferenci. Přesný počet míst nabízený konkrétními státními zastupitelstvími je vždy pro příslušný akademický rok uveden v rozvrhovém lístku předmětu (SIS).

Se zřetelem k epidemické situaci způsobené šířením viru SARS-CoV-2 může být účast na stáži ze strany poskytovatele podmíněna ukončeným očkováním, popř. předložením negativního testu v intervalech aktuálně stanovených opatřeními Vlády ČR.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium zahrnuje:

–       osobní účast studentů na úvodním setkání organizovaném fakultou (na něm jsou jim    sděleny veškeré organizační informace včetně termínů odevzdání výstupních dokumentů),   jehož termín je vždy s předstihem oznámen na elektronické nástěnce v SIS,

–       odevzdání potvrzení o absolvování praxe (včetně razítka instituce a podpisu státního   zástupce-mentora),

–       odevzdání vyplněného dotazníku, v němž se studenti vyjadřují k přínosu předmětu,

–       odevzdání řádně vyplněného reflexního portfolia,

–       aktivitu studentů v průběhu praxe.            

2.      Při výkonu právní praxe je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Účast na praxi na okresních (obvodních) státních zastupitelstvích zahrnuje mimo jiné:

–       praktickou práci s trestními předpisy,

–       bližší seznámení s Pokyny obecné povahy Nejvyššího státního zástupce,

–       účast na soudním jednání a jeho následný rozbor se státním zástupcem,

–       práci s trestním spisem,

–       navržení vlastního právního řešení státním zástupcem dozorovaného případu,

–       seznámení se s chodem instituce včetně práce administrativního aparátu.

 

Účast na praxi na Vrchním státním zastupitelství v Praze zahrnuje mimo jiné:

–       praktickou práci s trestními i mimotrestními právními předpisy,

–       vhled do fungování analytického a netrestního odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze,

–       konzultace se státními zástupci, právní rozbor případu včetně navržení vlastního řešení studentem,

–       bližší seznámení s Pokyny obecné povahy Nejvyššího státního zástupce,

–       seznámení se s chodem instituce včetně práce administrativního aparátu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.

2.      JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. Praha: Leges, 2022.

3.      FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

4.      JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021.

Ostatní literatura:

1.      SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.

2.      SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

3.      ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013.

4.      JELÍNEK, J., ŘÍHA, J., SOVÁK, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 4. vydání. Praha: Leges, 2018.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

2.      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

3.      zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)