SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Soft skills for lawyers - HV4206
Title: Soft skills pro právníky
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Bc. Michal Čoupek, MPA, MBA
Annotation - Czech
Právní praxe přináší četná setkání s lidmi různých zájmů, osobností a společenských postavení. Stále více se také absolventi právníci setkávají s podnikáním a někteří z nich i s potřebou řídit týmy nebo se podílet na vedení organizací.

Kurz studentům pomáhá přejít od teorie k praxi právě v tzv. měkkých dovednostech, tedy ve schopnosti komunikovat, rozumět vztahům a vyznat se v sobě a jiných lidech. Navíc poskytuje základní orientaci v podnikání a rolích manažerů a lídrů.

Po jeho absolvování by absolventi měli mít základní dovednosti zejména v následujících oblastech těchto dovedností:

1. Zjišťování lidského potenciálu a systematický rozvoj lidí
2. Vedení a facilitace porad
3. Motivace lidí na základě jejich osobností
4. Základní orientace v organizacích a podnikání
5. Ovlivňování vztahů mezi lidmi
6. Prevence a řešení konfliktů mezi lidmi
7. Základy sebeřízení

Výuka je rozvržena do 12 lekcí po 90 minutách. Je složena z krátkých teoretických přednášek, řešení konkrétních reálných i modelových situací a diskusí o jednotlivých dovednostech a zpětných vazbách pro aktéry sehrávek.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (19.09.2022)
Teaching methods - Czech
Výuka předmětu v letním semestru 2024 bude probíhat blokově, vždy v pátek v termínech podle rozvrhu.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (22.01.2024)
Requirements to the exam - Czech

Ověření znalostí formou otázek a řešení zadaných situací v rámci kolokvia.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (19.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

1. Poznávání a rozvoj motivů a schopností
Pyramida kultury a její využití pro poznání lidí ve vztahu k práci.
Lidské zdroje a výkony z pohledu teorie omezení.
Využití pyramidy kultury pro rozvoj lidí a jejich potenciálu.

2. Práce se schopnostmi a motivací
Trojúhelník lidských zdrojů – co vlastně lidé nabízejí v práci a partnerství.
Diagram P/S – poznávání a ovlivňování toho, zda lidé umí a chtějí.
Co dělat, když umí a chtějí, ale nemohou vzhledem k podmínkám.

3. Vedení a facilitace porad I
Smysl a témata porad a role na poradách.
Role facilitátora a facilitační dovednosti.
Techniky řešení problémů a rozhodování ve skupině.

4. Vedení a faciltace porad II
Dynamika lidských skupin a dynamika porad.
Základní pravidla pro ovlivňování dynamiky porad.
Příprava na poradu a organizace setkání.

5. Podnikání, vedení a řízení
Pyramida vitality a její využití při rozvoji podnikání a organizací.
Péče o užitečnost podnikání a efektivitu organizací.
Péče o stabilitu a dynamiku podnikání a organizací.

6. Motivace lidí
Rozeznávání motivace, stimulace a manipulace, základní pravidla motivace.
Motivační faktory – osobnost, prostředí a situace, motivační pole.
Úvod k motivačnímu založení.

7. Motivační založení
Poznávání motivačního založení lidí
Motivace lidí na základě poznání jejich motivačního založení.
Důsledky motivačního založení pro práci a vztahy.

8. Ovlivňování vztahů mezi lidmi
Pět základních vztahových vzorců.
Ovlivňování, stimulace a zvládání základních vztahových vzorců.
Vznik a rozvoj spolupráce a synergie.

9. Konflikty mezi lidmi
Význam konfliktů ve vztahu k vývoji.
Dva typy konfliktů mezi lidmi, depersonifikace a zvládání emocí.
Řešení konfliktů na úrovni zájmů a postojů.
Metody řešení mezilidských konfliktů.

10. Řešení konfliktů vyjednáváním
Vyjednávací styly a jejich používání.
Význam spokojenosti a stabilita dohod.
Základní vyjednávací dovednosti.

11. Zvládání konfliktních lidí
Příklady konfliktního chování a konfliktních lidí.
Základní dovednosti při zvládání konfliktních lidí
Schéma zvládání konfliktních lidí.

12. Základy sebeřízení
Metody sebepoznání a sebepřijetí.
Management priorit, cílů, činností a zdrojů (včetně času).
Metody prevence, využívání a zvládání stresu.

Jednotlivé bloky jsou plánovány v následující struktuře: stručný teoretický úvod – role-play nebo analýza konkrétní situace – odvození relevantních znalostí a dovedností – diskuse o jejich aplikaci v praxi.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (19.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:
1. Plamínek, Jiří: Tajemství motivace: Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., doplněné vydání, Plamínek Jiří, Grada, 2010.
2. Plamínek, Jiří: Průvodce moderního náčelníka, Management press, 2017.
3. Plamínek, Jiří: Konflikty a vyjednávání: Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upravené a doplněné vydání, Grada, 2012.

Ostatní literatura:
1. Plamínek, Jiří: Vedení porad: Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie, 2., rozšířené vydání, Grada, 2012.
2. Fischer, R., Ury, W.: Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (jakékoli vydání…).
3. Doyle, Michael, Straus, David: How to make meetings work (jakékoli vydání…).
4. Fischer, Roman: Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli, Grada, 2014.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (19.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html