SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of the Law for Non-Lawyers - HV4108
Title: Základy práva pro neprávníky
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15255
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Nikola Černíková
Mgr. Marie Kohoutová
JUDr. Kristýna Menzelová
Mgr. Klára Příbramská
Mgr. Martin Samek
JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem se seznámit se základy práva, které ovlivňuje jejich každodenní život.

Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími, jejich právní úpravou, zásadami, základními instituty a postupy.

Výuka je koncipována prakticky. Důraz je v kurzu kladen zejména na praktické dovednosti, které právní laici mohou použít v běžném životě, jako je např. dovednost:

– vyhledat právní předpisy,

– sepsat bez pomoci právního profesionála jednodušší smlouvy,

– sepsat platnou závěť či

– chápat důsledky vlastního hlasování ve volbách do zastupitelských sborů.

Studentům je zdůrazňována důležitost právní ostražitosti při jakémkoli právním jednání. Při výuce se pracuje se základními právními dokumenty, se kterými se mohou studenti setkat (pracovní smlouva, nájemní smlouva, správní rozhodnutí např. o spáchání dopravního přestupku apod.).

Studenti se dále seznámí se základními právními předpisy, veřejnými rejstříky a seznamy (zejm. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a vyzkouší si, jak v nich vyhledávat.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Teaching methods - Czech

Výuka předmětu probíhá formou on-line webinářů prostřednictvím platformy MS Teams. Podklady a úkoly k přípravě na jednotlivé webináře budou v systému Moodle 1:  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15255.

Heslo pro přihlášení do kurzu Moodle obdrží zapsaní e-mailem. V systému Moodle proběhne i závěrečný on-line test.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (11.09.2023)
Requirements to the exam - Czech
  1. Kolokvium je složeno z pravidelné domácí přípravy a závěrečného testu. 
  2. Pro úspěšné vykonání kolokvia se očekává nastudování zkoumané problematiky v rozsahu seminářů. Podmínkou připuštění ke kontrole studia je účast na minimálně 70 % seminářů. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

–       Úvod do práva a prameny práva

–       Lidská práva a volby

–       Úvod do občanského práva (fyzické a právnické osoby a věci)

–       Rodinné právo a dědění

–       Smlouvy, základy spotřebitelského práva a bezpečnosti na internetu

–       Práce a s ní související práva

–       Bydlení a související právní úprava (vlastnické bydlení a nájem)

–       Podnikání (vč. OSVČ), finance a právo (základní smlouvy o financích, odvody a daně)

–       Základy správního práva, přestupky a správní řízení

–       Uplatňování a ochrana práva

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2023)
Entry requirements - Czech

Volitelný předmět Základy práva pro neprávníky je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (06.09.2021)
Registration requirements - Czech
V případě, kdy máte dotaz na předmět, potřebujete technickou asistenci, či dopsat nad limit… Kontaktkujte prosím Martina Samka  samek@prf.cuni.cz 
Last update: Hrachovcová Kristýna (09.10.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1. WINTR, J. Principy českého ústavního práva. Aktuální vydání. 

2. GERLOCH, A. Teorie práva. Aktuální vydání. 

Ostatní literatura: 

1. HRADIL, P. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy. Aktuální vydání. 

2. ŠÍMA, A.; SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Aktuální vydání. 

Základní právní předpisy:

1. Ústava České republiky

2. Listina základních práv a svobod 

3. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ostatní právní předpisy:

1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

2. zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

5. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

6. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

7. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

8. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

9. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

10. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (21.09.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday19.02.2024Úvod do práva a prameny právaMgr. Klára Příbramská 
Monday26.02.2024Lidská práva a volby [JUDr. Tomáš Danihlík] 
Monday04.03.2024Úvod do občanského právaMgr. Martin Samek 
Monday11.03.2024Rodinné právo a děděníMgr. Marie Kohoutová 
Monday18.03.2024Smlouvy a spotřebitelská právaMgr. Martin Samek 
Monday25.03.2024PO, podnikání a financeMgr. Martin Samek 
Monday08.04.2024Práce a související právaJUDr. Kristýna Menzelová 
Monday15.04.2024Právo, internet a dataMgr. Martin Samek 
Monday22.04.2024Bydlení a související právní úpravaJUDr. Nikola Černíková 
Monday29.04.2024Základy správního práva, přestupky a správní řízení [Mgr. Veronika Ondrášková] 
Monday06.05.2024Uplatňování a ochrana práva [JUDr. Tomáš Danihlík] 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html