SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Systems of the Countries of Middle East and Africa - HV3605
Title: Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 110
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
In complex pre-requisite: HMOD0013, HM0201
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)
Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území západní Asie a Afriky, a to od počátku dějin až do současné doby. V rámci předmětu jsou přednášena následující témata:
• Právní instituty starověké Mezopotámie, Sýrie, Anatolie, Iránu a Egypta
• Právní instituty starověkého Kanaánu, Foinikie a Izraele
• Principy islámského práva a právní instituty chalífátu a Osmanské říše
• Ústavní principy zemí Blízkého východu v koloniální a současné době
• Právní instituty Afriky v archaickém období a v období obchodu s otroky
• Ústavní principy afrických zemí od koloniálního období do současnosti Sylabus
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (22.09.2021)

Výuka bude kontaktní, přednášky budou současně nahrávány. Příslušné odkazy budou v systému Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

1. Ústní zkouška ze základní orientace v okruzích uvedených v sylabu.

2. Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

Tematické okruhy:

1. Archaické kultury v oblasti Syropalestiny a Mezopotámie. Zemědělská produkce, obchod a písmo. První sídliště a města. Jericho, Ebla, Eridu, Uruk, Ur.

2. Sumerská a akkadská civilizace. Městské státy a jejich vládci. Chrámové a palácové hospodářství. Odměňování pracovníků, institut ilku. Veřejné práce. Nástupnické akty míšárum od doby Entemenovy. Prvotní hegemonie - Mesilim, Lugalzagezi, Sargon I. Zákony Urnammuovy a Lipit-Ištarovy.

3. Blanketní texty ana ittišu, zákony z Ešnunny. Amorejci a vytvoření Starobabylonské říše. Chammurapiho zákoník: omezení msty, odveta, společenská stratifikace, ordál.

4. Vzestup Assyrie. Středoasyrské zákony. Mezopotamské manželské, rodinné a dědické právo.

5. Právní dějiny starověkého Egypta: periodizace dějin, postavení krále a vezíra. Územní členění. Prameny práva a záznamy soudních procesů.

6. Právní dějiny starověkého Egypta: osobní, manželské, rodinné a dědické právo. Majetkové a trestní právo.

7. Právní dějiny Chetitů. Dvě etapy. Tři typy mezinárodních smluv.

8. Právní dějiny starověkého Izraele: periodizace dějin od předstátní organizace do babylónského zajetí. Právní postavení krále, kněží a proroků.

9. Prameny izraelského práva. Kodifikační celky. Tóra, Neviim, Ktuvim. Talmud.

10. Sociální zákonodárství starověkého Izraele. Trestní právo, právo azylu, soudnictví.

11. Manželské, rodinné, osobní, dědické a majetkové právo ve starém Izraeli. Vysvětlení pojmů hebrejský, izraelský, židovský.

12. Právní instituty iránských říší.

13. Vznik a základní prvky islámu a jejich vztah k právu. Korán a sunna, idžma a kijás.

14. Dějiny arabského chalífátu. Pojmy imám, mufti, kádí. Sunnité a šiité. Čtyři právní školy v sunnitství.

15. Právní instituty mamlúckých států a Osmanské říše.

16. Právní instituty a státní útvary archaické Afriky v oblasti západního Súdánu - stará Ghana, Mali, Songhai, mosijské státy; v oblasti středního Súdánu - Hausové, Kánem-Bornu; na guinejském pobřeží - Ašanti, Benin, Jorubové.

17. Právní instituty a státní útvary archaické Afriky v konžské pánvi a v meziříčí Limpopo - Zambezi; na východoafrickém pobřeží (Svahilci).

18. Africké právní dějiny v době obchodu s otroky. Sierra Leone, Libérie. Kolonialismus a národněosvobozenecký boj. Novodobá Ghana a Nigérie.

19. Ústavní vývoj v oblasti Jihoafrické republiky a Namibie.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

Základní literatura:

1. TRETERA,Jiří R. Právní systémy starověké Mezopotámie, Egypta a Izraele. In:SELTENREICH, R. (ed.), Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2018. s. 19-56. ISBN 978-80-7502-268-4.

2. PROSECKÝ, Jiří a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha. 1999.

3. VERNER, Miroslav a kol. Ilustrovaná encyklopedie starověkého Egypta. Praha. 1997.

4. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha. 2015. kapitola VI. Právo.

Ostatní literatura:

1. ANTALÍK, Dalibor (ed.). Zákon a právo v archaických kulturách. Praha. 2010. vybrané kapitoly.

2. HRBEK, Ivan a kol. Dějiny Afriky I.-II. Praha. 1966. Díl I.: s. 388-431. Díl II.: s. 70-102.

3. TRETERA, Jiří R. Vlastnictví a náhrada škody v právu staré Mezopotámie. In: BĚLOVSKÝ, P., STLOUKALOVÁ, K. (eds.), CARO AMICO, 60 kapitol pro Michala Skřejpka. Auditorium, Praha. 2017. s. 481–496. ISBN 978-80-87284-64-3.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Friday13.10.2023Starověká Mezopotámie a Levanta. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday20.10.2023Starověký Egypt a Chetité. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday03.11.2023Starověký Izrael. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday10.11.2023Severní Afrika od starověku do dnešních dnů. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday24.11.2023Íránská říše. Principy islámu. Medinský a damašský chalífát. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday01.12.2023Mamlúcký Egypt a Turecká říše. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday08.12.2023Západní Afrika od středověku po dnešní dny. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday15.12.2023Střední a jižní Afrika od středověku po dnešní dny. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
Friday22.12.2023Východní Afrika od středověku po dnešní dny. (prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.) 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html