SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal internship – internship at private enforcement agents´offices in cooperation with the Chamber of Private Enforcement Officers of the CR - HV2090
Title: Odborná praxe - praxe v exekutorských úřadech ve spolupráci s EKČR
Guaranteed by: Centre for Lawyering Skills (22-CPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP0277, HP0285, HP0296, HP0702, HP0762
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí pražských i mimopražských exekutorských úřadů. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu exekutorského úřadu. Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce, přípravě podkladů pro jednání soudního exekutora (blíže viz sylabus). Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže). Před začátkem odborné praxe se koná setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží k reflexi očekávání studentů od zápisu odborné praxe. V průběhu odborné praxe zůstávají studenti v kontaktu s garantem odborné praxe prostřednictvím emailu a možného navazujícího osobního setkání, které má sloužit k vyjasnění případných nesrovnalostí během trvání odborné praxe.

Studenti si po celé období stáže vedou Plán odborné praxe, v němž evidují činnost, kterou v exekutorském úřadu vykonali, včetně jejího trvání, a dále Reflexní deník, do něhož zapisují a reflektují své nabyté zkušenosti. Plán odborné praxe je průběžně potvrzován tzv. tutorem (event. osobou jím pověřenou), tedy pracovníkem exekutorského úřadu, který celkově dohlíží na průběh praxe příslušného studenta a plní roli mentorskou - poskytuje studentovi zpětnou vazbu jeho působení v exekutorském úřadu. Výběr konkrétního exekutorského úřadu proběhne po dohodě mezi fakultou, spolupracujícími exekutorskými úřady vybranými Exekutorskou komorou ČR a příslušným studentem. Sama Exekutorská komora je připravena ujmout se odborné praxe jednoho studenta (bližší náplň této praxe viz sylabus).
V souladu s harmonogramem výuky v rámci akademického roku 2016/2017 se odborné praxe zahajují v týdnu od 27.2.2017 a končí v týdnu od 8.5.2017. Časový rozsah odborné praxe jednoho studenta činí minimálně 50 hodin. Konkrétní časové rozložení odborné praxe se řeší ústní dohodou mezi exekutorským úřadem a studentem, ale nesmí kolidovat s jinou výukou studenta na Právnické fakultě UK či do ní jakkoliv zasahovat.

V PŘEDMĚTU NELZE UZNÁVAT PRAXI, KTEROU STUDENTI VYKONÁVAJÍ SAMOSTATNĚ.

Seznam spolupracujících exekutorských úřadů, které mají zájem o umístění studentů v rámci odborné praxe, je uveden v přiloženém souboru.
Last update: Kindlová Miluše, JUDr., M.Jur., Ph.D. (14.11.2016)
Syllabus - Czech

Studenti absolvují v rámci odborné praxe činnost spočívající zejména v následujících aspektech chodu exekutorského úřadu:

 

1) rešerše právní úpravy, včetně judikatury (práce s právnickým softwarem, komentáři a další relevantní literaturou, zpracování shrnutí rešerše pro účely exekutorského úřadu);

2) proofreading právnických textů sepsaných soudními exekutory, kandidáty či koncipienty;

3) příprava podání na soudy a další instituce, příprava podkladů pro jednání soudního exekutora (např. příprava návrhu žádosti o pověření a nařízení exekuce, příprava návrhu dražební vyhlášky, předvolání povinného, odmítnutí návrhu na odklad exekuce, výzva k odstranění vad podání, apod.);

4) příprava návrhu rozhodnutí soudního exekutora (např. návrh rozhodnutí o vyškrtnutí věci ze soupisu, příprava návrhu příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrhu usnesení o změně či zrušení exekučního příkazu, návrh na rozhodnutí o námitkách k příkazu k úhradě nákladů exekuce apod.);

5) příprava na jednání s klienty a  účastníky exekučního řízení (případná účast v poradně Exekutorské komory ČR);

6) účast na soupisu movitých věcí, účast na průběhu elektronické dražby (případně dražby neelektronické);

7) práce se spisem (způsob vedení a práce se spisem v elektronické i písemné podobě).

Student vybraný k odborné praxi v rámci Exekutorské komory ČR se zapojí do činnosti Komory především v následujících aspektech její činnosti:

1) rešerše právní úpravy, včetně judikatury (práce s právnickým softwarem, komentáři a další relevantní literaturou, zpracování shrnutí rešerše pro účely činnosti Komory);

2) proofreading právnických textů sepsaných soudními exekutory, kandidáty či koncipienty;

3) účast na výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů (např. zpracování podání k výkonu dohledu, příprava přípisů Komory vůči soudním exekutorům, analýza exekučních spisů či jejich součástí včetně seznámení se s audiovizuálními záznamy, příprava návrhu zprávy o výsledku šetření podnětu);

4) příprava stanovisek Komory k usnesením Nejvyššího soudu;

5) příprava na jednání s klienty a  účastníky exekučního řízení (případná účast v poradně Exekutorské komory ČR);

6) účast na připomínkovém řízení podle Legislativních pravidel vlády (práce s eklepem a souvisejícími aplikacemi, tvorba připomínek k návrhům vyhlášek a zákonů, účast na vypořádání připomínek), legislativně-analytická činnost se zaměřením na Poslaneckou sněmovnu a Senát PČR;

7) práce se spisem (způsob vedení a práce se spisem v elektronické i písemné podobě, aplikace Kancelářského řádu).

Last update: Toptyginová Petra (14.03.2016)
Registration requirements - Czech

Studenti musí mít pro zapsání předmětu splněny studijní povinnosti z následujících předmětů:

 

Občanské právo hmotné I, II, III, IV; Občanské právo procesní I, II, III; Obchodní právo I, II, III; Trestní právo I, II; Správní právo I, II.

 

Vhodné je i předchozí absolvování předmětu Právnická povolání v justici.

Studenti se do předmětu předběžně hlásí formou zaslání přihlášky a motivačního dopisu na email kindlova@prf.cuni.cz, a to v termínu od 23.1. do 15.2.2017. Prosíme o uvedení Vašeho telefonního spojení, studijního průměru celkově a dále prospěchu v předepsaných prerekvizitách. Je možné uvést i Vaši preferenci ohledně umístění v konkrétním exekutorském úřadu ze seznamu participujících exekutorských úřadů uvedených v příloze, které se pokusíme vyhovět. Při výběru studentů do odborné praxe bude garant předmětu přihlížet k motivačnímu dopisu studenta, k jeho studijním výsledkům a k dalšímu fakultnímu či mimofakultnímu působení (např. účast v moot-courtech, spolková činnost). O výběru bude student vyrozuměn emailem.

Last update: Kindlová Miluše, JUDr., M.Jur., Ph.D. (14.11.2016)
Course completion requirements - Czech

Zápočet je udělován v případě odevzdání řádně vyplněného a ze strany exekutorského úřadu potvrzeného Plánu odborné praxe, jakož i odevzdání Reflexního deníku (ten je na vyžádání studentovi vrácen). Právnická fakulta má zároveň právo hospitace praxe studenta v exekutorském úřadu, k jejímuž výsledku může při rozhodování o udělení zápočtu přihlédnout. Student je povinen zúčastnit se osobního setkání s garantem předmětu na začátku odborné praxe, nebrání-li mu v tom zásadní důvody (neúčast je nutné předem řádně omluvit) a dalších případných setkání na základě žádosti zaslané mu emailem garantem předmětu.


Studenti odevzdají vyplněný a potvrzený Plán odborné praxe a vyplněný Reflexní deník do pátku 19.5.2017 do 10.00 hod. v podatelně Právnické fakulty k doručení Mezioborovému centru rozvoje právních dovedností, k rukám garanta předmětu.

Last update: Kindlová Miluše, JUDr., M.Jur., Ph.D. (18.05.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html