Internship at a Prosecution Office - HV2033
Title: Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0761, HP0762
Is incompatible with: HP4151, HXPV0007
In complex pre-requisite: HM0701, HM1501
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Informace k odborne praxi na SZ-LS 2019-2020.docx Martina Bárová
Annotation - Czech
Studenti jsou vybráni ke stáži na základě podaných žádostí o zápis do předmětu. Žádost mohou podat studenti, kteří úspěšné absolvovali předmět Trestní právo I. a Trestní právo II., tj. získali zápočet z těchto předmětů za oba semestry 3. ročníku studia, neboť předmět navazuje na hlavní kurz trestního práva a rozvíjí znalosti v něm získané. Přílohou žádosti je motivační dopis s uvedením dosavadního studijního průměru. Žádost se podává v listinné podobě na sekretariát katedry v termínu stanoveném garantem předmětu. O zápisu studenta do předmětu rozhoduje garant předmětu podle studijního průměru se zohledněním motivačního dopisu. Kapacita pro každý semestr je 20 studentů. Student je povinen se osobně zúčastnit úvodního setkání. V případě, že se student úvodní schůzky nezúčastní, nebude mu absolvování stáže umožněno.
Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (01.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen kolokviem. V zásadě se vychází z potvrzení o absolvování praxe a aktivitě studenta v průběhu praxe. Studenti dále vyplňují dotazník, v němž se vyjadřují k přínosu předmětu.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (01.02.2018)
Syllabus - Czech

Předmět je realizován ve spolupráci se státními zastupitelstvími. Na předmětu participuje i pověřený státní zástupce na příslušném státním zastupitelství. Předpokládá se zapojení všech státních zastupitelství s místní příslušností pro Prahu 1 až Prahu 10. Studenti vykonávají tříměsíční stáž (účast v rozsahu cca 60 hodin) na příslušném státním zastupitelství. Studentům poskytuje aktivita možnost účastnit se během časově omezené doby činnosti státního zastupitelství, pozorovat jeho chod a konzultovat s jeho zaměstnanci. Po dobu stáže mohou studenti sledovat a následně analyzovat, jak jsou obecná právní pravidla naplňována v praxi (zejména ustanovení trestního řádu) a co obnáší fungování státního zastupitelství. Student má vždy přiděleného konkrétního státního zástupce (mentora), který mu skrze konzultace v průběhu stáže přiblíží práci instituce. U studentů díky postupnému zjišťování informací a jejich vhledu do práce státního zastupitelství (je jim např. přidělen spis, který Odborné praxe na Právnické fakultě Univerzity Karlovy prostudují a navrhnou řešení případu, které posléze diskutují s příslušným státním zástupcem) dochází k rozvoji specifických a přenositelných kompetencí podporujících jejich flexibilitu a adaptabilitu po skončení studia.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (01.02.2018)
Learning resources - Czech

Z povahy předmětu není stanoven okruh povinné či doporučené literatury.

Výchozí zdroje vycházejí z povinných a doporučených učebnic ke trestnímu právu hmotnému a trestnímu právu procesnímu. 

 

Trestní právo hmotné

Povinná literatura:

1.Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2017.

2. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

Doporučená literatura

1. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

 

Trestní právo procesní

Povinná literatura:

1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. Praha: Leges, 2016.

2. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (01.02.2018)