SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts II - criminal division - HV2014
Title: Odborná praxe - praxe na soudech II. (trestní úsek)
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0762
Is incompatible with: HP4149, HXPV0004
In complex pre-requisite: HM0701, HM1501
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Odborná praxe – praxe na soudech II. je zaměřená na trestní řízení a probíhá v zimním semestru. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku trestního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Praxe probíhají zhruba deset týdnů na jednotlivých obvodních soudech v Praze a okresních soudech v obvodu Krajského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Přidělení na konkrétní soud probíhá s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny ledna.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (09.09.2019)
Syllabus - Czech

Obsahem praxe na trestních soudech je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Cílem je, aby si student osvojil konkrétní praktické znalosti a zároveň získal představu o chodu daného soudu. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.09.2019)
Registration requirements - Czech

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi a formulářem k vyjádření preferencí ohledně soudů. Po vyplnění formulářů budou studenti informováni o rozdělení na jednotlivé soudy. S pokyny k první návštěvě jim přiděleného soudu budou studenti obesláni přímo tímto soudem.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.09.2019)
Learning resources - Czech

Z povahy předmětu není stanoven okruh povinné či doporučené literatury.

Výchozí zdroje vycházejí z povinných a doporučených učebnic ke trestnímu právu hmotnému a trestnímu právu procesnímu. 

 

Trestní právo hmotné

Povinná literatura:

1.Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2017.

2. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

Doporučená literatura

1. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

 

Trestní právo procesní

Povinná literatura:

1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. Praha: Leges, 2016.

2. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

Last update: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (01.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html