Internship at the Ministry of the Interior of the Czech Republic II - HV1890
Title: Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR II.
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0701
Is incompatible with: HXPV0009
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Praxe se koná na Ministerstvu vnitra (Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) v rozsahu alespoň jeden den týdně.

Předmět studentům přibližuje problematiku mezinárodního, evropského a správního práva na příkladu cizineckého práva. V rámci praxe se studenti podílejí na studiu spisů, které přicházejí ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců spolu s podáními cizinců ve věcech pobytů, provádí cvičné analýzy případů, přípravy podkladů pro rozhodnutí, či koncepty rozhodnutí. Výstupy jsou průběžně komentovány a diskutovány s mentory – pracovníky Ministerstva vnitra, kterými je poskytována primární zpětná vazba. Zpětná vazba je také poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr, přítomni jsou a zpětnou vazbu také dávají i odborníci na správní právo.

Studenti se naučí formulovat právní argumenty, shromažďovat a hodnotit podklady pro vydání rozhodnutí, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či psát (cvičná) správní rozhodnutí.

Předmět je dvousemestrální, první část probíhá v zimním semestru a je podmínkou pro účast v letním semestru. Časová náročnost je vyšší.

Potřebné je absolvování předmětu Migrační právo a Správní právo, byť v individuálních případech lze od této podmínky upustit.

V rámci tohoto předmětu nelze uznávat praxi vykonávanou na jiných orgánech státní správy.
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (23.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy (v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR, resp. Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) a seznámit studenty detailně s problematikou cizineckého práva. 

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (15.09.2016)
Literature - Czech
Obligatory:
  • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců,
  • 2004/38/ES, směrnice o volném pohybu osob,
  • 2003/109/ES, ve znění 2011/51/EU, tzv. směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech,
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (24.01.2018)
Teaching methods - Czech
V letním semestru 2021 není předmět vyučován z důvodu pandemie COVID-19. Není bohužel možné jej realizovat, a není tedy ani zařazen do výuky.
Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (04.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen kolokviem. Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PF UK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe. Předmět nemá opravné termíny.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (20.07.2020)
Syllabus - Czech

Standardní sylabus není možné s ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) vytvořit. Okruhy / témata, jimž se studenti na praxi věnují, jsou: víza, dlouhodobé pobyty, trvalé pobyty, přechodné pobyty, v praxi se setkají se vztahem mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva, zejm. vztahem evropských směrnic a zákona o pobytu cizinců, dále pak s rozhodovací činností kontrolních mechanismů regionálních (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr EU) i vnitrostátních (především Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu).

Studenti docházejí jeden den v týdnu na Ministerstvo vnitra ČR. Výběr dne, kdy bude student na MV ČR chodit, se koná po přijetí studenta do předmětu.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (23.09.2019)
Registration requirements - Czech

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 23. 9. daného roku. Výběr účastníků probíhá obratem.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (23.09.2019)
Course completion requirements - Czech

S ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) je zde procentuální vymezení výuky ze strany garanta stanovené odlišně. Jde o 8 hodin ze 104 hodin.

Last update: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (23.09.2019)