SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research Seminar in Church Law and Religion Law - HV1470
Title: Vědecký seminář z církevního a konfesního práva
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://spcp.prf.cuni.cz/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
In complex pre-requisite: HMOD0014, HM0301
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (25.06.2018)
Na vědeckém semináři jsou rozebírány různé problémy práva církví registrovaných v České republice, a to z historického i soudobého hlediska. Dále jsou rozebírány texty českého a mezinárodního konfesního práva. Studenti se mohou na vědecký seminář přihlásit v každém semestru a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění.
Literature - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)
Obligatory:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Praha. 2016.
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha. 2015.
Recommended:
  • HRDINA, Antonín Ignác. Kanonické právo: Dějiny pramenů, teorie, platné právo. Plzeň. 2011.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (22.09.2021)
Výuka bude kontaktní.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Během vědeckého semináře každý student pronese referát na dohodnuté téma a zpracuje počítačovou prezentaci k němu. Na vědeckém semináři je povinná účast (jedna absence se toleruje). Témata jsou stanovována po dohodě účastníků s vyučujícími.

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (08.07.2023)

Práce na vědeckém semináři z církevního a konfesního práva je zaměřena na čtení a vyhledávání textů z Corpus Iuris Canonici i z novodobých kodexů kanonického práva latinské církve i katolických církví východních, jejich doplňků a novelizací, čtení a vyhledávání textů předpisů českého partikulárního církevního práva a analýzy judikatury církevních soudů. Předmětem studia jsou také texty českého a mezinárodního konfesního práva.

 

Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři z církevního a konfesního práva

(řazeno abecedně podle semestrů)

Zimní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Kodex kanonického práva z roku 1917
CSUKÁS Adam – Postup práce právního historika
HUŠTAN Tomáš – Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské
KORENEC Štěpán – Codex Iuris Canonici 1983
NOVÁK Marek – Acta curiae
NOVÁK Marek – Corpus Iuris Canonici
PIVODA Jan – Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Letní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Atentát na charity
CSUKÁS Adam – Vybrané evropské modely financování církví a náboženských společností
KORENEC Štěpán – Klinická pastorační péče ve zdravotnictví
KORENEC Štěpán – Ústavní zakotvení náboženské svobody v ČR
NOVÁK Marek – Duchovní služba ve vězeňství
NOVÁK Marek – Prameny konfesního práva v České republice
PIVODA Jan – Diakonie a Charita
PIVODA Jan – Konkordát
POLÁK Jindřich – Právnické osoby v konfesním právu České republiky
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba při poskytování posttraumatické péče
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba v Armádě České republiky

Zimní semestr akademického roku 2015/2016
ASKARI Daniel – Ochrana náboženské svobody v judikatuře ESLP
CSUKÁS Adam – Laskavý a milosrdný Ježíš
JECH Martin – „Actus iuridicus“ jako pojem v kanonickém církevním právu
KORENEC Štěpán – Konfesněprávní legislativa 2013–2015
KUČERKA David – Restituční judikatura, zákon o majetkovém vyrovnání
LAZÁR Tomáš – Mitis Iudex Dominus Iesus a reforma manželského procesného práva vo veciach prehlásenia nulity manželstva
NOVÁK Marek – Nerozlučitelnost manželství pohledem Tridentského koncilu a historického vývoje

Letní semestr akademického roku 2015/2016
CSUKÁS Adam – Nástin judikatury NSS ve věcech církevních v letech 1918–1949
JECH Martin – Počítání příbuzenských stupňů a jejich využití (Románské a germánské počítání stupňů v kanonickém právu)
KORENEC Štěpán – Judikatura NSS reflektující problematiku církví a náboženství
KUČERA Václav – Práva a povinnosti členů vybraných církví
MAJERÁK Pavel – Závazková odpovědnost zřizovatele církevní právnické osoby vůči třetím stranám
MÜLLER Marek – Vztah církve a státu v letech 1948–1989
NOVÁK Marek – Sdružení křesťanů v kodexech kanonického práva z let 1917 a 1983
PIVODA Jan – Konfesní právo v judikatuře Ústavního soudu

Zimní semestr akademického roku 2016/2017
CSUKÁS Adam – Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a Českou republikou
JECH Martin – Postoj katolické církve vůči demokracii v myšlenkovém vývoji 20. století
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Právní postavení duchovních a laických pastoračních pracovníků v právním řádu ČR
LAZÁR Tomáš – Motu proprio De concordia inter Codices a Kódex kánonického práva
MILEROVÁ Natálie – Přehled dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy po roce 1989
PIVODA Jan – Laudato si’
VALA Štěpán – Kanonizační proces
ZECHOVSKÝ Jakub – Povinnost státních škol zajistit výuku náboženství (Nad rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. dubna 2016, sp. zn. 5 As 65/2015)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
BOUŠKA Jan – Konfesněprávní poměry a bezpráví v oblasti konfesního práva v době Třetí říše se zaměřením na území českých zemí
CSUKÁS Adam – Princípy reformovaného cirkevného zriadenia
KUČERKA David – Soudní ochrana oprávněných osob podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
PIVODA Jan – Konfesněprávní aspekty porážek zvířat v evropském právu
VALA Štěpán – Církevně-právní legislativa v letech 2016–2017
VASTLOVÁ Michaela – Hierarchické uspořádání rané církve

Zimní semestr akademického roku 2017/2018
BERÁNEK Jan – Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu
CSUKÁS Adam – Duchovní a Ústavní soud
DERNER Josef – Partikulární církve v latinské církvi
HOUŽVIČKOVÁ Adéla – Právní obyčej
JECH Martin – Postavení církve v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PIVODA Jan – Náboženská neutralita na školách

Letní semestr akademického roku 2017/2018
CÍRUS Vojtěch – Korunovace
NERAD Miroslav – Nejnovější nálezy Ústavního soudu ve věcech církví
NOVÁK Oliver – Klinická pastorační péče v České republice
PODHORSKÝ Václav – Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věcech církví od roku 2014
SVOBODOVÁ Michaela – Úřady v katolické církvi na úrovni partikulární církve
VASTLOVÁ Michaela – Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech církví

Zimní semestr akademického roku 2018/2019
CÍRUS Vojtěch – Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission
GOTSCHALKOVÁ Markéta - Výhrada svědomí v oblasti zdravotnictví
KAUCKÝ Přemysl - Papežská volba v současnosti a stručné srovnání proměn její podoby v průběhu staletí
NERAD Miroslav – Farnost podle Kodexu kanonického práva z roku 1983
PROCHÁZKA Jan - Jednota bratrská a její právní postavení v ČR
VASTLOVÁ Michaela – Přehled českých konfesněprávních předpisů z let 2016-2018

Letní semestr akademického roku 2018/2019
CHALUPA Jan - Duchovní služba v Policii a Hasičském záchranném sboru České republiky
SKŘIVANOVÁ Dorota - Církve, náboženské společnosti a školství
STRAKOVÁ Anežka - Působení církví a náboženských společností na poli zdravotnictví
ŠTEFAN Anselm Benedikt - Duchovní služba ve vězeňství
TABASZEWSKI Robert (Lublin) - Patientʼs Right to Pastoral Care in Light of International Law (v rámci programu Erasmus+)
TRETERA Štěpán - Duchovní služba v armádě

Zimní semestr akademického roku 2019/2020
FIKEJZOVÁ Alena - Výklad církevního práva
CHALUPA Jan - Novely CIC 1983 a CCEO
PODMANICKÁ Nina - Štruktúra katolíckej cirkvi na Slovensku
ŠTEFAN Anselm Benedikt - Sociální aspekty práce duchovního ve věznici
ŠMOTKOVÁ Veronika - Nejvýznamnější kodifikace kanonického práva ve 20. století

Letní semestr akademického roku 2019/2020
CÍRUS Vojtěch – Vera Egenberger v. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (C-414/16 – Egenberger)
MATOUŠEK Martin – Soudní rozhodnutí k zákonu č. 428/2012 Sb.
NEDVĚD Martin – V ovzduší nesvobody se těžko dýchá věřícím. Kardinál František Tomášek v předrevoluční diskuzi o návrhu nové ústavy ČSSR (1989)
PODMANICKÁ Nina – Privilegia a dispenzy
SUK Rudolf– Konfesněprávní předpisy od roku 2018

Zimní semestr akademického roku 2020/2021
BOČEK Pavel – Svátost pomazání nemocných
DORÁŽKOVÁ Zuzana – Svátost křtu
ĎURIŠ Kamil – Kostely a jiná posvátná místa
GRUNDZA Tomáš – Liturgické uspořádání mše svaté
HAVELKA Ondřej – Katolický církevní pohřeb
HOLUBEC David – K reformě procesního práva v oblasti prohlášení nulity manželství
HRÁDKOVÁ Jana – Svátost pokání
JUŘÍKOVÁ Kateřina – Svátost eucharistie
KUNC Ondřej – Emoční nezralost jako příčina nezpůsobilosti pro uzavření manželství
MORÁVEK Matěj – Srovnání platných dohod o duchovní péči ve vězeních a v ozbrojených silách
NOVÁK Marek – Svátost svěcení
SEIBERTOVÁ Jana – Svátost biřmování
SKÁCELOVÁ Markéta – Postavení obhájce svazku v řízení před církevními soudy po reformě papeže Františka
SUK Rudolf – Vytvoření seznamu nových českých konfesněprávních předpisů po vydání zákona č. 279/2019 Sb. do současnosti
TŮMA Daniel – Úcta ke svatým

Letní semestr akademického roku 2020/2021
BIEDERMANN Patrik– Financování církví v České republice v současnosti
DRMELOVÁ Kateřina– Studium teologie a právní postavení teologických fakult v České republice
HAMMONDOVÁ Pavla – Graciánův dekret a jeho struktura
HAVELKA Ondřej– Duchovní péče ve vězeňství v České republice
HRADEC Martin– Působení náboženských společenství v ozbrojených silách České republiky
JONÁŠOVÁ Michaela– Duchovní péče u Policie ČR
JUŘÍKOVÁ Kateřina– Nejnovější vývoj v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví v České republice
NOVÁK Marek– Recepce kanonického práva v českých zemích ve středověku
PELIKÁNOVÁ Hana– Náboženská společenství a vzdělávání v České republice
REJZEK Lukáš– Působení náboženských společenství ve veřejných institucích v České republice
SUK Rudolf– Vytvoření seznamu nových českých konfesněprávních předpisů po vydání usnesení vlády č. 194/2020 Sb. do současnosti
TŮMA Daniel– Synody a jejich význam ve středověkém právu

Zimní semestr akademického roku 2021/2022
BARTOŇOVÁ Nikol – Duchovní péče ve vězeňství
BLAŽKOVÁ Kateřina – Pronásledovaní katolické církve v Československu na počátku komunistického režimu
BOROVKOVÁ Michaela – Právní postavení Církve svatého Řehoře Osvětitele
COUFALOVÁ Klára – Pascite gregem Dei-Obecná část
ČABELKA Marek – Právní postavení Apoštolského stolce
HAMMONDOVÁ Pavla – Vady manželského souhlasu podle CIC 1983
HANUŠOVÁ Lenka – Atentáty na Jana Pavla II.
HOLUBEC David – Pojem kaplan v církevním právu církve latinské́
LESHKOVÁ Marija – Výuka církevního práva v České republice
MAŠEK Václav – Hobby Lobby
MORÁVEK Matěj – Zásady financování církví v ČR
SLABIHOUDOVÁ Alžběta – Rekodifikace kanonického trestního práva zvláštní část
ŠTEJFA Oskar – Novinky v konfesněprávním zákonodárství

Zimní semestr akademického roku 2022/2023
BENIAČ Jakub – Zmeny kánonického práva RKC po 2. Vatikánskom koncile v oblasti liturgie
ČECH Jan – K počátkům privilegia proti sebeobviňování: Helmholzova kritika Levyho hypotézy
HOLUBEC David – Evidovaná právnická osoba jako pořadatel akce pro děti a mládež
LACOVÁ Tereza – Farní hospodyně nebo také farní sestra
NOVÁK Josef – Evangelii gaudium
TUZA Tomáš – Právní analýza likvidace klášterů v Československu v padesátých letech dvacátého století

Letní semestr akademického roku 2022/2023
BENIAČ Jakub – Regule templářů
NAGY Jakub – Změny v kanonickém trestním právu katolické církve latinské
ŠTEJFA Oskar – Platnost křtu

 

Registration requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (02.02.2018)

Nejsou zvláštní požadavky k zápisu.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na vedení vědeckého semináře činí 50 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html