SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Criminal Law - HSZK0430
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky z trestního práva
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}, HSZK0410, HSZK0420
Incompatibility : HPOP3000, HSZK0400
Is co-requisite for: HSZK0410, HSZK0420
Is incompatible with: HSZK0400
Requirements to the exam - Czech

Okruhy trestní právo hmotné obecná část

Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásady

Prameny trestního práva hmotného (a výklad trestních zákonů)

Působnost trestních zákonů

Pojem trestného činu, druhy trestných činů, třídění trestných činů

Skutková podstata trestného činu

Objekt trestného činu

Objektivní stránka trestného činu

Pachatel trestného činu

Subjektivní stránka trestného činu

Okolnosti vylučující protiprávnost

Vývojová stadia trestného činu

Účastenství

Souběh trestných činů a recidiva

Zánik trestní odpovědnosti

Trestní odpovědnost právnických osob

Pojem a účel trestu, systém trestů

Druhy trestů

Ukládání trestů dospělým

Zánik trestů a dalších následků odsouzení

Ochranná opatření. - Sankcionování mladistvých

Sankcionování právnických osob

 

 

 

Okruhy trestní právo hmotné zvláštní část

jednotlivé druhové objekty trestných činů (názvy hlav zvláštní části)

trestné činy proti životu (§ 140–144 tr. zák.)

trestné činy proti zdraví (§ 145–148 tr. zák.)

neposkytnutí pomoci (§ 150 tr. zák.)

problematika beztrestnosti těhotné ženy (§ 163 tr. zák.) a dítěte (§ 203 tr. zák.)

obchodování s lidmi (§ 168 tr. zák. – vybrané aspekty: mezinárodní/evropské předpisy v oblasti boje proti obchodování s lidmi, individuální objekt trestného činu, základní skutkové podstaty a předměty útoku, vztah k trestnému činu kuplířství)

zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody (§ 170 a 171 tr. zák. – vybrané aspekty: individuální objekty těchto trestných činů, základní rozdíl v objektivních stránkách)

loupež (§ 173 tr. zák.)

vydírání (§ 175 tr. zák.)

porušování domovní svobody (§ 178 tr. zák.)

trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180–184 tr. zák.)

znásilnění (§ 185 tr. zák.)

sexuální nátlak (§ 186 tr. zák.)

pohlavní zneužití (§ 187 tr. zák.)

soulož mezi příbuznými (§ 188 tr. zák.)

kuplířství (§ 189 tr. zák.)

zanedbání povinné výživy (§ 196, 196a a 197 tr. zák.)

krádež (§ 205 tr. zák.),

zpronevěra (§ 206 tr. zák.)

neoprávněné užívání cizí věci (§ 207 tr. zák.)

neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208 tr. zák.)

zvláštní případy podvodu (§ 210–212 tr. zák. vybrané aspekty: problematika škody a spodní hranice trestnosti, jejich vztah k § 209 a struktura skutkových podstat)

legalizace výnosů z trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 216, 216a, 217 a 217a tr. zák.)

zatajení věci (§ 219 tr. zák.)

porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 220 a 221 tr. zák.)

poškození věřitele (§ 222 tr. zák.)

poškození cizí věci (§ 228 tr. zák.),

padělání a pozměnění peněz (§ 233, § 238 tr. zák.)

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234, § 238 tr. zák.)

neoprávněná výroba peněz (§ 237, § 238 tr. zák.)

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 tr. zák., § 33 tr. zák.)

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241, 242 tr. zák.)

poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 tr. zák.)

obecné ohrožení a obecné ohrožení z nedbalosti (§ 272, 273 tr. zák.)

ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zák.)

nedovolené ozbrojování (§ 279 tr. zák.),

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284, 289 tr. zák.)

zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 tr. zák.)

úplatkářství (§ 331–334 tr. zák.)

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 tr. zák.)

křivé obvinění (§ 345 tr. zák.)

křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 tr. zák.)

nebezpečné vyhrožování (§ 353 tr. zák.)

nebezpečné pronásledování (§ 354 tr. zák.)

výtržnictví (§ 358 tr. zák.)

opilství (§ 360 tr. zák.)

účast na organizované zločinecké skupině (§ 361, 362, 363 tr. zák.)

některé další formy trestné součinnosti (§ 364–368 tr. zák

 

Okruhy trestní právo procesní

Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení

Předmět trestního řízení, předběžné otázky

Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady

Subjekty trestního řízení a strany, soudy, státní zastupitelství, policejní orgán

Právo na spravedlivý proces, minimální práva obviněného v trestním řízení

Podezřelý, obviněný, obhájce

Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení

Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů

Jednotlivé důkazní prostředky

Zajištění osob a věcí v trestním řízení

Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání

Přípravné              řízení      včetně    zkráceného přípravného   řízení,     rozhodnutí v přípravném řízení

Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání

Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost

Hlavní líčení

Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých

Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení

Řádné opravné prostředky

Mimořádné opravné prostředky

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (25.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html