SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Administrative Law - HSZK0420
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky ze správního práva
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}, HSZK0410, HSZK0430
Incompatibility : HPOP3000, HSZK0400
Is co-requisite for: HSZK0410, HSZK0430
Is incompatible with: HSZK0400
Requirements to the exam - Czech

Písemná část státní závěrečné zkoušky ze správního práva - HS0420

 

Písemná část státní závěrečné zkoušky se skládá ze zadání praktického příkladu, ke kterému jsou položeny otázky teoretického a dovednostního charakteru.

 

Okruhy k teoretickým tématům:

 

·         Pojem, předmět a vztahy správního práva

·         Prameny správního práva

·         Správní uvážení a neurčité právní pojmy

·         Dualismus práva a správní právo

·         Organizace vnitrostátní správy

·         Samospráva

·         Abstraktní akty, nařízení

·         Opatření obecné povahy

·         Správní akt, pojem a druhy

·         Náležitosti a vady správních aktů

·         Neregulativní úkony

·         Veřejnoprávní smlouvy

·         Kontrola a veřejná správa

·         Právo na informace

·         Vyvlastnění

 

 

·         Zásady správního řízení

·         Správní řád – předmět úpravy a rozsah jeho působnosti

·         Zahájení a průběh správního řízení

·         Účastníci správního řízení

·         Rozhodnutí ve správním řízení, právní moc a vykonatelnost

·         Opravné prostředky ve správním řízení

·         Přezkumné řízení

·         Pojem správního soudnictví a jeho vývoj na území České republiky

·         Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

·         Žaloba proti nečinnosti správního orgánu

·         Žaloba proti zásahu správního orgánu

·         Kasační stížnost a obnova řízení ve správním soudnictví

·         Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (podle části páté o.s.ř.)

·         Nejvyšší správní soud

·         Odpovědnost za škodu, způsobenou nezákonným rozhodnutím, nebo nesprávným úředním postupem

 

Okruhy k praktickým tématům:

·         Veřejná správa ve výstavbě

·         Územní plánování

·         Realizace stavebních a nestavebních záměrů

·         Kontrola a zajišťování pořádku ve výstavbě

·         Územní plánování

·         Zvláštnosti výstavby podle liniového zákona

·         Pozemní komunikace a jejich druhy

·         Užívání pozemních komunikací

·         Ochrana pozemních komunikací

·         Výkon veřejné správy ve věcech pozemních komunikací

·         Vyvlastnění a podmínky vyvlastnění

·         Vyvlastňovací řízení

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném k 1. 1. 2024):

1. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2. Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č.

41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů

7. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

8. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

9. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a

infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů

14. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (03.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html