SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional ethics in legal theory and practice I - HSPV0004
Title: Profesní etika v právní teorii a praxi I
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
JUDr. Jan Chmel, Ph.D.
Mgr. Jan Novotný
Mgr. Hana Schützová, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0020, HMOD0020
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky se základními profesně-etickými pojmy, otázkami a dilematy, se kterými se právník může ve své praxi setkat. Seznámení nebude, jak název kurzu napovídá, jen teoretické, ale zejména praktické. Studenti a studentky si na konkrétních případech vyzkouší, jaké situace absolventi a absolventky právnických fakult v praxi řeší, co vše při jejich řešení musí zvažovat a k jakým důsledkům jednotlivá řešení vedou – pro právníka samotného, pro právnický stav i pro společnost.

Důsledné propojení předmětu s praxí budou zajišťovat pozvaní odborníci z řad advokacie, soudnictví a jiných právnických profesí, kteří se budou účastnit výuky. Hranice profesní etiky a její fungování v praxi budeme proto hledat v dialogu s lidmi, kteří rozličné otázky týkající se profesní etiky řeší ve své každodenní praxi.

Předmět je koncipován tak, aby mohli být studenti a studentky v co největší míře zapojeni do průběhu výuky. Vedle besed s odborníky z praxe, řízených diskusí, případových studií, domácí přípravy a samostatné práce čeká studenty a studentky i přehrávání modelových situací.

Studentky a studenti po absolvování předmětu Profesní etika v právní teorii a praxi I budou nejenom znát základní právní úpravu týkající se jednotlivých právnických povolání (včetně relevantní judikatury), ale budou ji taktéž schopni aplikovat na konkrétní životní situaci. Aplikaci práva přitom budou s to řádně odůvodnit, a to při vědomí možnosti a odůvodnitelnosti alternativních řešení. Své závěry budou studentky a studenti ověřovat především ve vzájemných diskusích. Současně (a chtělo by se říci především) si absolventky a absolventi budou vědomi limitů právní úpravy, a proto svedou při svém rozhodování aplikaci právní úpravy chápat v širším společenském kontextu.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (25.01.2024)
Materiály a dokumenty související s výukou budou zveřejňovány v Moodle. 
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (25.01.2024)

1.      Zkouška z předmětu je kombinovaná, tj. sestává se z písemné a ústní části.

2.      Ke zkoušce budou připuštěni studenti a studentky s maximálně 2 absencemi.

3.      Ke zkoušce budou připuštěni studenti a studentky, kteří úspěšně absolvují opakovací vědomostní test (ve formátu A/B/C/D). Opakovací test bude zadán na posledním semináři kurzu , skládat se bude výhradně z látky probrané v seminářích. Při vypracování odpovědí testu není možné používat právní předpisy, odborné i další relevantní zdroje.

4.      Absolvování zkoušky spočívá ve vypracování samostatné práce týkající se profesní etiky právníků, kterou studenti a studentky písemně vypracují v podobě seminární práce. Na závěrečném semináři studenti a studentky stručně prezentují a v diskusi s ostatními obhájí závěry své práce.

5.      K písemné části zkoušky: Vaším úkolem bude pořídit rozhovor s praktikujícím právníkem či právničkou na téma profesní etiky. Seminární práce bude obsahovat přepis nejdůležitějších částí rozhovoru (v rozsahu max. 3 normostran) a jeho analýzu (v rozsahu přibližně 3 normostran), a to zejména ve vztahu k profesní etice. Doporučujeme k analýze zvolit jedno téma, které vzešlo z rozhovoru, případně už samotný rozhovor věnovat právě jednomu tématu. Smyslem analytické práce je důkladné zpracování vybraného tématu (za využití literatury, rozhodnutí příslušných orgánů apod.), nikoli povšechné zmapování mnoha témat. Práci odevzdávejte prostřednictvím platformy Moodle. (Detailnější informace o způsobu odevzdání budou zveřejněny v Moodle.)

6.      K ústní části zkoušky: Vaším úkolem bude představit a stručně obhájit závěry seminární práce na posledním semináři. (Vzhledem k charakteru zkoušky, nejsou zkouškové otázky či okruhy ústní zkoušky stanoveny.)

7.      U písemné i ústní části zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy, odborné i další relevantní zdroje. U ústní části zkoušky je možné používat písemné vypracování seminární práce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

V rámci tohoto předmětu bude pozornost věnována tématům vybraným z následujícího výčtu, a to s přihlédnutím k současnému dění v oboru. S aktuálním sylabem budou studenti a studentky seznámeni na prvním semináři. 

-        Úvod do profesní etiky

-        Profesní etika soudců – institucionální zakotvení, práva a povinnosti

-        Práva a povinnosti soudce – způsoby naplnění; výběr soudců, kárné řízení

-        Soudce a profesní etika – host z justice

-        Úvod do profesní etiky advokátů

-        Profesní etika advokátů – institucionální zakotvení, práva a povinnosti

-        Povinnosti advokáta – mlčenlivost, střet zájmů, odměňování

-        Advokát a profesní etika – host z advokacie

-        Profesní etika státních zástupců – institucionální zakotvení, práva a povinnosti

-        Státní zástupce a profesní etika - host ze státního zastupitelství

-        Profesní etika notářů

-        Profesní sliby a právníci

-        Prezentace seminárních prací

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

Základní literatura:

1.      HAPLA, Martin a Tomáš FRIEDEL. Profesní etika právníků. Brno: Nugis Finem Publishing, 2022. 335 s.

2.      MOLITERNO, James E., PATON, P.D. Globální problémy profesní etiky právníků. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 212 s.

3.      KRSKOVÁ, Alexandra. Etické desatoro začínajúceho advokáta: (vademecum profesijnej etiky). Bratislava: Iura Edition, 2008. 282 str.

4.      ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 str.

Ostatní literatura:

1.      OAKLEY, Justin a Dean COCKING. Virtue Ethics and Professional Roles. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 204 str.

2.      PARKER, Christine a Adrian EVANS. Inside Lawyers' Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 288 str.

3.      SUSSKIND, Richard E. Tomorrow's Lawyers: an Introduction to Your Future. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. 180 str.

4.      BALÍK, Stanislav a kol. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká advokátní komora, 2009. 271 str.

5.      MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008. 258 str.

6.      ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 str.

Odkazy na další literaturu (včetně literatury beletristické) budou studentkám a studentům poskytnuty k jednotlivým seminářům prostřednictvím platformy Moodle. Seminární literatura bude rozdělena na základní a doporučenou. Znalost základní literatury bude na seminářích předpokládána.

Základní právní předpisy:

1.      Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

2.      Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

3.      Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

4.      Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

5.      Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Ostatní právní předpisy:

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex)

Související judikatura

1.      Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08 ze dne 6. 10. 2010.

2.      Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002.

Dále vybraná judikatura orgánů s kárnou pravomocí, na kterou budou studentky a studenti upozorněni v průběhu jednotlivých seminářů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html