SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Business Law - HS0320
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky z obchodního práva
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : HS0310
Incompatibility : HS0010
Is co-requisite for: HS0310
Is incompatible with: HS0010
In complex interchangeability with: HSZK0300, HS0010
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (25.09.2023)
Obchodní právo - okruhy 3. části písemné státní zkoušky
(platné pro AR 2023/24)
Okruhy
Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo)
Obchodní závod a dispozice s ním
Zastoupení podnikatele
Obchodní rejstřík
Živnostenské právo
Specifika postavení podnikatele v závazcích
Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli
Ochrana slabší strany ve vztazích s podnikatelem
Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Odpovědnost za újmu v obchodním právu
Specifika odpovědnosti podnikatele za vady a prodlení  
České právo obchodních korporací (prameny, základní zásady a funkce)
Pojem a právní povaha obchodní korporace
Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy)
Vznik a zánik obchodní korporace
Přeměny obchodních korporací
Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení
Právní postavení člena obchodní korporace
Podíl v obchodní korporaci
Účastnické cenné papíry
Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost, vzájemné vztahy)
Člen voleného orgánu obchodní korporace 
Ochrana člena obchodní korporace a věřitele obchodní korporace
Doplňující poznámky
1/ Obchodní právo vychází ve značné míře z obecné úpravy občanského zákoníku , je proto mnohdy třeba znát a aplikovat obecnou úpravu občanského zákoníku.
2/ Jednotlivé formy obchodních korporací nejsou v okruzích výslovně uváděny, ale jejich úprava je nedílnou součástí jednotlivých obecných (výše uvedených částí) práva obchodních korporací.
3/ Pro odstranění pochybností uvádíme okruhy obchodního práva, které nebudou součástí této části státní zkoušky:
Právní úprava neživnostenského podnikání
Zadávání veřejných zakázek
Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele
Právo na ochranu hospodářské soutěže
Právo proti nekalé soutěži
Právo průmyslového vlastnictví
Cenné papíry obecně (včetně zaknihovaných cenných papírů), právo kapitálového trhu a právo kolektivního investování - Upozornění: v souvislosti účastnickými cennými papíry nutno aplikovat i příslušnou obecnou úpravu.
Směnečné právo
Evropské právo obchodních korporací (včetně nadnárodních forem obchodních korporací)
Obchodní korporace se zvláštním právním režimem
Insolvenční právo obecně - Upozornění: mohou být však testovány znalosti relevantní úpravy OZ, ZOK a ŽZ, které reflektují úpadek a hrozící úpadek podnikatele, jeho prevenci, řešení a další související důsledky spojené s úpadkem (tj. v rámci práva živnostenského a práva obchodních korporací).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html