Financial Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0215
Title: Finanční právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0013, HP0034
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download ZS 2019 Pravidla 1. a 2. části SZZK.pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation - Czech
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky:

KOŠ A (obecná část)

1.     Finance a finanční vztahy

2.     Finanční činnost, finanční veřejná správa

3.     Finanční nauky

4.     Ústavní základy finančního práva

5.     Právní principy ve finančním právu

6.     Subjekty finančního práva a jejich členění

7.     Ústřední subjekty finanční správy

8.     Ostatní (neústřední) subjekty finanční správy

9.     Česká národní banka

10.   Ministerstvo financí

11.   Postavení a systém finančního práva

12.   Prameny finančního práva

13.   Dozorové postupy ve finančním právu – dozor a dohled

14.   Dozorové postupy ve finančním právu – kontrola a audit

15.   Následky porušení finančního práva

 

KOŠ B1 (zvláštní část – daňové právo)

1.     Pojem, funkce a druhy daní (v širším smyslu)

2.     Daňová soustava a principy jejího uspořádání

3.     Konstrukční prvky daní

4.     Mezinárodní dvojí zdanění

5.     Subjekty daní z příjmů

6.     Předmět daní z příjmů

7.     Základ, sazba a správa daní z příjmů

8.     Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí

9.     Silniční daň, daň z hazardních her

10.   Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty

11.   Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty

12.   Spotřební a energetické daně

13.   Clo, poplatky

14.   Daňové řízení

15.   Právní prostředky ochrany při správě daní

 

KOŠ B2 (zvláštní část – rozpočtové právo, dotační právo)

1.     Pojem, pojetí, členění a funkce rozpočtového práva

2.     Principy rozpočtového práva

3.     Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava

4.     Prameny rozpočtového práva

5.     Rozpočtový proces

6.     Rozpočtová kázeň a rozpočtová odpovědnost

7.     Obsah veřejných rozpočtů

8.     Státní rozpočet

9.     Místní rozpočty

10.   Fondové rozpočtové hospodaření

11.   Dotační právo

12.   Veřejná podpora

13.   Dotačněprávní vztah

14.   Druhy dotací

15.   Sankce v rozpočtovém a dotačním právu

 

KOŠ B3 (zvláštní část – měnové a devizové právo, právo finančního systému)

1.     Pojem a pojetí měnového a devizového práva

2.     Principy měnového a devizového práva

3.     Prameny měnového a devizového práva

4.     Měna a peníze

5.     Směnitelnost a kurz měny

6.     Hotovostní oběživo

7.     Bezhotovostní peníze

8.     Elektronické peníze

9.     Povaha a regulace kryptoměn

10.   Společná evropská měna

11.   Unijní dimenze měnového a devizového práva

12.   Právo finančního systému

13.   Subjekty finančního systému

14.   Významné instituce finančního systému

15.   Sankce v měnovém a devizovém právu a v právu finančního systému

 

KOŠ B4 (zvláštní část – bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu)

1.     Prameny bankovního práva

2.     Vymezení bankovního práva

3.     Bankovní systém

4.     Bankovní licence

5.     Pravidla činnosti bank

6.     Prameny pojišťovacího práva

7.     Vymezení pojišťovacího práva

8.     Regulace činnosti pojišťoven

9.     Dohled v oblasti pojišťovacího práva

10.   Distribuce pojištění a zajištění

11.   Prameny práva kapitálového trhu

12.   Vymezení práva kapitálového trhu

13.   Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu

14.   Finanční investiční nástroje

15.   Investiční společnosti a investiční fondy

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (24.09.2019)