SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminal Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0213
Title: Trestní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0006
Annotation - Czech
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Zásada subsidiarity trestní represe

2 Místní působnost trestních zákonů, zejména distanční a tranzitní delikty

3 Trestní odpovědnost za opomenutí, především u nepravých omisivních deliktů

4 Odpovědnost za činy spáchané v nepříčetnosti, kterou si pachatel přivodil návykovou látkou

5 Odlišení nepřímého úmyslu od vědomé nedbalosti

6 Akcesorita účastenství a problémy související

7 Svolení poškozeného u majetkových trestných činů

8 Princip přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

9 Trestní odpovědnost mladistvých, problematika rozumové a mravní vyspělosti mladistvého

10 Milost a amnestie

11 Právo obviněného na obhajobu, zejména zákaz sebeobviňování (princip nemo tenetur)

12 Zásada oficiality, legality a oportunity - jejich vývoj a uplatnění v českém trestním právu procesním

13 Vazba jako institut ultima ratio

14 Poškozený a oběť trestného činu a jejich ochrana v trestním řízení

15 Absolutně a relativně neúčinné důkazy

16 Beneficium cohaesionis a jeho uplatnění u jednotlivých opravných prostředků

17 Ochrana soukromí mladistvého v trestním řízení

18 Problematika tzv. konsenzuálních forem trestního řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu)

19 Vztah trestního a správního řízení proti právnické osobě pro týž skutek

20 Obecné zásady pro výkon trestů a ochranných opatření

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (26.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html