SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Substantive Civil Law and Civil Procedure; Business Law – 3rd Part of the Final State Examination - HS0010
Title: Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Interchangeability : {Skupina soukromoprávních částí státních zkoušek HPRAVO2017/5}
Incompatibility : HS0310, HS0320
Is incompatible with: HS0320, HS0310
Requirements to the exam - Czech

Aktualizace předpisů 25.9.2023

 

Seznam zkušebních otázek a seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů k soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky

A.      Obecně

Soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky se koná z těchto tematických okruhů:

 

1.         Občanské právo hmotné,

2.         Občanské právo procesní a

 

3.         Obchodní právo.

 

 Ke zkušebním otázkám:

 

Podle čl. 54 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na PF UK platí, že z každého tematického okruhu soukromoprávní části  státní závěrečné  zkoušky  se  vytvářejí až 2 koše otázek v  počtu až 30 otázek   v každém koši. Student si z každého koše vylosuje 1 otázku. Jednotlivé otázky jsou uvedeny níže.

Počet košů a počet otázek v nich pro jednotlivé tematické okruhy je stanoven takto:

 

1.         pro Občanské právo hmotné 2 koše otázek, každý koš po 20 otázkách,

2.         pro Občanské právo procesní 1 koš otázek po 20 otázkách a

 

3.         pro Obchodní právo 1 koš otázek po 20 otázkách.

 

K seznamu relevantních právních předpisů a jiných zdrojů:

 

Podle čl. 52  odst. 5 Pravidel  pro organizaci  studia na  PF  UK platí,  že student  má k dispozici     v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní právní předpisy a jiné zdroje.

Právní předpisy a jiné zdroje u státní zkoušky zajistí fakulta. Právní předpisy a jiné zdroje jsou poskytovány ve formě tzv. ÚZ - úplných znění předpisů. V případě, že bude v průběhu akademického roku vydáno nové znění příslušného ÚZ, dojde k nahrazení ÚZ uvedeného v seznamu tímto novým ÚZ.

Právní předpisy a jiné zdroje, které má student k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky jsou pro jednotlivé tematické okruhy uvedeny níže. Nicméně zkouška vždy probíhá podle právních předpisů platných a účinných v době jejího konání.

B.       Zkušební otázky pro tematický okruh Občanské právo hmotné

KOŠ A – obecná část a věcná práva

 

1.         Zásady občanského práva

 

2.         Zastoupení

 

3.         Právní jednání

 

4.         Vady právních jednání

 

5.         Relativní neúčinnost

 

6.         Osoby fyzické

 

7.         Osoby právnické

 

8.         Subjektivní právo a subjektivní povinnost

 

9.         Věci v občanském právu

 

10.     Čas v občanském právu

 

11.     Věcná práva jako právní institut

 

12.     Držba

 

13.     Vlastnické právo

 

14.     Nabývání vlastnického práva

 

15.     Spoluvlastnictví

 

16.     Právo stavby a věcná břemena

 

17.     Právo zástavní a zadržovací

 

18.     Správa cizího majetku a svěřenský fond

 

19.     Autorské právo

 

20.     Ochrana přirozených práv člověka

 

KOŠ B – rodinné právo, dědické právo a závazkové právo

 

1.         Rodinné právo

 

2.         Manželské právo osobní

 

3.         Manželské právo majetkové

 

4.         Rodiče a děti

 

5.         Náhradní péče

 

6.         Právo na pozůstalost

7.         Dědické tituly

 

8.         Smlouvy v dědickém právu

 

9.         Právní postavení nepominutelného dědice

 

10.     Přechod pozůstalosti na dědice

 

11.     Závazkové právo (v objektivním smyslu)

 

12.     Závazek

 

13.     Smlouva

 

14.     Subjekty závazku

 

15.     Zajištění a utvrzení dluhu

 

16.     Zánik závazku

 

17.     Závazky z právních jednání

 

18.     Civilní delikt

 

19.     Prevence a zavinění v soukromém právu

 

20.     Újma a její odčinění

 

C.       Zkušební otázky pro tematický okruh Občanské právo procesní

1.         Civilní proces, pojem, druhy, zásady

 

2.         Právo na spravedlivý proces

 

3.         Subjekty civilního procesu

 

4.         Účastníci řízení, jejich postavení v civilním procesu

 

5.         Další instituce justičního systému

 

6.         Procesní podmínky a jejich zkoumání

 

7.         Smírčí a zajišťovací řízení, pojem, účel, instituty zajišťovacího řízení

 

8.         Žaloba, pojem, náležitosti, druhy žalob

 

9.         Průběh řízení před soudem 1. instance

 

10.     Dokazování, pojem, předmět

 

11.     Zásady procesního dokazování

 

12.     Náklady řízení, pojem, zásady

 

13.     Rozhodnutí, pojem, druhy, formy

 

14.     Náprava vadných rozhodnutí, opravné prostředky a jiné druhy nápravy vad, opravné systémy

15.     Nesporné řízení, pojem, znaky, zásady, přehled řízení

 

16.       Soudní výkon rozhodnutí, zásady, fáze, průběh

 

17.       Exekuce, zásady, průběh, fáze

 

18.     Úpadek a jeho formy, zásady, průběh řízení

 

19.     Způsoby řešení úpadku

 

20.       Alternativní řešení sporů (ADR), pojem, druhy

 

D.      Zkušební otázky pro tematický okruh Obchodní právo

1.         Podnikání, podnikatel a obchodní závod

 

2.         Nehmotné statky podnikatele (obchodní firma, obchodní tajemství a další práva průmyslového vlastnictví)

3.         Zastoupení podnikatele

 

4.         Transparentnost podnikatele

 

5.         Specifika postavení podnikatele v závazcích

 

6.         Specifika uzavírání smluv podnikatelem

 

7.         Specifika odpovědnosti podnikatele

 

8.         Soutěžní právo

 

9.         Obchodní korporace (obecně)

 

10.     Vznik, přeměna a zánik obchodní korporace

 

11.     Podíl v obchodní korporaci

 

12.     Práva a povinnosti společníka v obchodních korporacích

 

13.     Orgány obchodních korporací

 

14.     Ochrana věřitelů obchodní korporace

 

15.     Koncernové právo

 

16.     Osobní obchodní společnosti

 

17.     Společnost s ručením omezeným

 

18.     Akciová společnost

 

19.     Cenné papíry emitované podnikatelem (směnky, dluhopisy a účastnické cenné papíry)

 

20.     Družstevní právo

E.      Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Občanské právo hmotné

Právní předpisy, které jsou součástí publikace Povinné předpisy ke studiu: Občanské právo předepsané katedrou občanského práva PF UK podle stavu k 30.září 2023, zvláště

1.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

F.       Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Občanské právo procesní

Právní předpisy, které jsou  součástí publikace Povinné předpisy ke studiu: Občanské právo předepsané katedrou občanského práva PF UK podle stavu k 30. září 2023, zvláště

1.         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2.         zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

3.         zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

4.         zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

5.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

G.       Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Obchodní právo

Právní předpisy, které jsou  součástí publikace Povinné předpisy ke studiu: Obchodní právo předepsané katedrou obchodního práva PF UK podle stavu k 30. září 2023

1.         zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2.         zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

3.         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html