SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - Law and Economy - HPOP3110
Title: Diplomový seminář II – Právo a ekonomie
Guaranteed by: Department of Economics and Empirical Legal Studies (22-KNH)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HPOP0110
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.
Co-requisite : HPOP3061, HPOP3062, HPOP3099, HSZK0110, HSZK0210
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3101, HPOP3102, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3118, HP0681
Is incompatible with: HPOP3101, HPOP3118, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3102
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Requirements to the exam - Czech

Pro splnění kolokvia je nutné splnit část A), B), a C) předmětu diplomový seminář II. Kolokvium uděluje studentovi garant předmětu. Po absolvování prezentace diplomového záměru na vědeckém semináři katedry student C) odevzdá záměr DP v písemné podobě (po konzultaci s vedoucím práce případně doplněný či rozšířený) v celkovém rozsahu cca 10-15 stran textu, kde student v úvodu (cca 3-5 stran) zdůvodní aktuálnost/přínos vybraného tématu, výchozí stav problematiky, zformuluje hypotézu a vytýčí cíl práce, metody zpracování a strukturu zamýšlené DP. V další části textu student uvede základní literaturu a relevantní zdroje. V další části student na libovolné kapitole nebo subkapitolách DP doloží, že umí správně citovat (dle citační normy a zvyklostí právních oborů) a odkazovat na různé typy pramenů, zákonných předpisů a literatury; v textu budou příkladmo umístěny grafy, tabulky, schémata apod. dle zaměření práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Syllabus - Czech

Každý student A) jedenkrát absolvuje diplomový seminář (2 hod.) organizovaný katedrou zpravidla jednou za semestr (v prosinci a v květnu). Předmětem diplomového semináře vedeného garantem předmětu je seznámení studentů s oborovými specifiky, obsahovými a formálními požadavky na diplomovou práci z oboru právo a ekonomie a metodikou zpracování. B) Následně se studenti přihlásí na ústní prezentaci svého diplomového záměru na vědeckém semináři katedry (budou vypsány dva termíny v březnu a dva termíny v říjnu daného školního roku). V odůvodněných případech je možná prezentace záměru DP v uvedených termínech přes MS Teams.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (25.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html