SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of large legal systems - HPOP3050
Title: Vývoj velkých právních systémů
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Radim Seltenreich
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Annotation - Czech
Cílem předmětu je přiblížit studentům především základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje jako dvou základních právních systémů "euroatlantické civilizace". Důraz je kladen především na veřejné právo, přičemž nechybí ani snaha o základní komparativní postižení klíčových ústavních a správních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu právních dějin těchto zemí, jakož i právního myšlení a právní filozofie jednotlivých relevantních dějinných etap.

Výuka začíná stručnou informací o právních systémech starověku, jako základu celého evropského kontinentálního právního vývoje, přičemž chronologicky následuje krátký výklad o středověkém a raně novověkém evropském právu především v německé a francouzské právní oblasti. Hlavní důraz je ovšem kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století, kdy došlo jak k zformování současné moderní podoby právního řádu, tak ale i k závažným deformacím, jež do koncepce "právního státu" vnesly totalitní systémy a ideologie. Obdobně je zdůrazněn i angloamerický vývoj, v němž právo sehrálo snad ještě významnější úlohu než na kontinentu a bez něhož je společensko-politický vývoj v této oblasti jen stěží pochopitelný.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Teaching methods - Czech

Vývoj velkých právních systémů – přednášky budou prezenční, současně bude probíhat stream a záznam přednášky bude k dispozici přes odkaz vložený do Moodle. Pokud prezenční forma nebude možná, budou přednášky streamovány a uloženy jejich záznamy, nebo budou předtočené k dispozici nejpozději v termínu konání příslušné přednášky.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Písemný test se skládá ze tří široce formulovaných otázek, z nichž každá bude hodnocena samostatně, přičemž platí, že výsledná známka bude průměrem tří hodnocení. Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nezbytné, aby dvě z otázek nebyly hodnoceny „nedostatečně“.

2.      Doba trvání testu 40 minut.

3.      U testu není možné používat žádné právní předpisy ani jiné zdroje.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Úvod do předmětu a rané právní dějiny. Právní dějiny starověkých států, zejména antického Řecka                 

-        Nástin německých právních dějin do 20. století

-        Německé právní dějiny v 19. a 20. století

-        Právní vývoj na Apeninském a Pyrenejském poloostrově v 19. a 20. století

-        Právní dějiny Francie do roku 1789 a Velká francouzská revoluce

-        Právní dějiny Francie v 19. a 20. století         

-        Právní dějiny Sovětského svazu

-        Právní dějiny Anglie do 17. století

-        Právní dějiny Velké Británie v 18. až 20. století

-        Právní dějiny amerických kolonií, vznik USA

-        Právní dějiny USA v 19. a 20. století

-        Poměr státu a církve a vývoj kanonického práva

-        Velké právní systémy – srovnávací pohled

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2018.

2.      Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.

Ostatní literatura:

1.      Balík. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha. 1999.

2.      J. Kincl. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha. 1983.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (04.05.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday02.10.2023Úvod do předmětu, rané právní dějiny. Právní vývoj ve starověku. (doc. JUDr. Radim Seltenreich, prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera) 
Monday09.10.2023Francouzské právní dějiny od roku 1789 do současnostidoc. JUDr. Radim Seltenreich 
Monday16.10.2023Německé právní dějiny v 19. a 20. stoletídoc. JUDr. Radim Seltenreich 
Monday23.10.2023Právní vývoj na Apeninském a Pyrenejském poloostrově v 19. a 20. stoletídoc. JUDr. Radim Seltenreich 
Monday30.10.2023Právní dějiny Ruska do roku 1917 a právní dějiny Sovětského svazudoc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Monday06.11.2023Shrnutí komparativních aspektů vývoje „velkých právních systémů“ I.doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
Monday13.11.2023Common law a jeho vývoj do 17. stoletíprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Monday20.11.2023Právní dějiny Anglie v 17. stoletíprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Monday27.11.2023Právní dějiny Velké Británie v 18. až 20. stoletíprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Monday04.12.2023Právní dějiny anglických kolonií v severní Americe, vznik USAdoc. JUDr. Radim Seltenreich 
Monday11.12.2023Právní dějiny USA v 19. a 20. stoletídoc. JUDr. Radim Seltenreich 
Monday18.12.2023Poměr státu a církve a vývoj kanonického právaprof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
Monday01.01.2024Shrnutí komparativních aspektů vývoje „velkých právních systémů“ II.(v tomto roce v internetové podobě)doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html