SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Law II - HPOP3048
Title: Evropské právo II
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: combined
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0048
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP3047
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3101
Is complex co-requisite for: HSZK0201
Annotation - Czech
Předmět se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni se orientovat v problematice fungování vnitřního trhu EU (včetně základů soutěžního práva), rozumějí fungování unijního soudnictví a rovněž se orientují v problematice hospodářské a měnové unie, prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jakož i vnějších vztahů a společné zahraniční a bezpečnostní politice EU.

V rámci seminární výuky studenti řeší mimo jiné i praktické příklady aplikace unijního práva. Příklady zpracovávají na základě aplikace práva primárního, jakož i relevantní judikatury Soudního dvora EU. Studenti se tak učí vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy a soudní rozhodnutí. Rovněž se také učí analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argumenty a protiargumenty. Jinými slovy řečeno, studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat nejen příslušné právní předpisy, nýbrž i předepsanou judikaturu k probíraným tématům, kterou blíže rozebírají v seminářích.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (zpravidla akademickém roce).

Písemná část kombinované zkoušky

2.      První termín písemné části zkoušky vykoná student v rámci semináře, do něhož se přihlásí na počátku letního semestru.

3.      Předmětem písemné části zkoušky je fiktivní soudní případ sestavený podle judikatury Soudního dvora EU předepsané ke studiu, k němuž budou položeny otázky pro účely rozboru.

4.      V rámci písemné části je možné získat max. 100 bodů.

5.      Student je klasifikován v návaznosti na počet získaných bodů takto:

 

Počet %

Klasifikace

alespoň 90

Výborně

alespoň 75

velmi dobře

alespoň 60

dobře

méně než 60

neprospěl/a

 

6.      Hodnocení písemné části postupové zkoušky z předmětu klasifikačním stupněm „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2) nebo „dobře“ (3) znamená možnost pokračovat ve zkoušce položením ústní otázky.

7.      Klasifikace písemné části zkoušky stupněm „neprospěl/a“ (4) znamená klasifikaci celé zkoušky stupněm „neprospěl/a“ (4).

8.      Kromě řádného termínu písemné části zkoušky z předmětu evropské právo v rámci semináře vyhlásí katedra evropského práva I. opravný termín v první polovině června a II. opravný termín v první polovině září.

9.      V rámci písemné části zkoušky studenti mohou používat ÚZ č. 1311 - Evropské právo.

Ústní část kombinované zkoušky

10.   K ústní části zkoušky z předmětu Evropské právo II bude student připuštěn po úspěšném absolvování písemné části zkoušky [tj. je-li z písemné části zkoušky klasifikován známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), nebo "dobře" (3)].

11.   Ústní část zkoušky proběhne formou odpovědi na jednu otázku, kterou si zkoušený vylosuje ze seznamu otázek.

12.   Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní části kombinované zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

13.   Při ústní části zkoušce se vyžaduje rovněž znalost judikátů v rozsahu jejich seznamu zveřejněného katedrou evropského práva.

14.   Během ústní části zkoušky ani během přípravy není možné používat žádné právní předpisy.

15. Zkouškové otázky (bez podokruhů):

1.       Vývojová stádia evropské integrace a význam jednotlivých smluv

2.       Význam Lisabonské smlouvy

3.       Vznik a zánik členství v EU

4.       Pojem a obsah členství v EU, princip loajality a posílená spolupráce

5.       Hodnoty EU, nástroje jejich ochrany a řízení pro jejich porušení

6.       Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy

7.       Výkon pravomocí EU, principy subsidiarity a proporcionality

8.       Pojem, předmět a působnost práva EU

9.       Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vztahy

10.   Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky

11.   Obecné zásady práva EU

12.   Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU

13.   Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky

14.   Směrnice EU a kritéria jejich náležité transpozice

15.   Následky nenáležité transpozice a implementace směrnic EU

16.   Rozhodnutí, doporučení a stanoviska a další akty EU

17.   Postupy pro přijímání změn primárního práva EU

18.   Legislativní proces v EU

19.   Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika

20.   Autonomie práva EU

21.   Princip přímého účinku práva EU

22.   Princip nepřímého účinku práva EU

23.   Princip aplikační přednosti práva EU a jeho zakotvení

24.   Princip přednosti práva EU a výhrady ústavních soudů členských států k němu

25.   Odpovědnost členského státu a EU za škodu způsobenou soukromým subjektům porušením práva EU

26.   Sankce v právu EU

27.   Ochrana základních práv v EU

28.   Geneze, obsah a výklad Listiny základních práv EU

29.   Aplikovatelnost Listiny základních práv EU

30.   Pojetí občanství EU, práva unijních občanů ve vztahu k orgánům a institucím

31.   Přehled institucionální struktury EU

32.   Evropská rada a Rada EU

33.   Evropský parlament a Evropská komise

34.   Soudní dvůr EU – složení, hlavní úlohy a přehled řízení před ním

35.   Řízení o předběžné otázce

36.   Řízení o žalobě na neplatnost

37.   Řízení o žalobě pro porušení Smluv

38.   Vnitřní trh EU a zásada vzájemného uznávání

39.   Volný pohyb zboží v EU – pojem zboží a přehled hlavních zákazů, na nichž je volný pohyb zboží založen

40.   Volný pohyb zboží v EU – pojem ORUKO a výjimky z jejich zákazu

41.   Volný pohyb a pobyt občanů EU

42.   Volný pohyb pracovníků v EU

43.   Svoboda usazování a volný pohyb služeb v EU

44.   Volný pohyb kapitálu a plateb

45.   Hospodářská a měnová unie EU a její instituce

46.   Kartelové dohody v EU

47.   Zneužití dominantního postavení a kontrola fúzí v EU

48.   Veřejné podpory v EU

49.   Vymáhání soutěžního práva EU

50.   Právo vnějších vztahů EU

51.   Právní režim společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

52.   Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Schengenský prostor, migrační a azylová politika EU, justiční spolupráce v občanských věcech

53.   Prostor svobody bezpečnosti a práva – Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

54.   Charakteristika vybrané politiky EU (s výjimkou výše uvedených oblastí)

 

Celkové hodnocení kombinované zkoušky

16.   Celkově bude zkouška z předmětu klasifikována zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4).

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Evropské soudnictví I

-        Evropské soudnictví II

-        Volný pohyb zboží

-        Volný pohyb služeb

-        Volný pohyb kapitálu a plateb a harmonizace daní

-        Hospodářská a měnová unie

-        Volný pohyb osob a unijní občanství

-        Evropské soutěžní právo I

-        Evropské soutěžní právo II

-        Prostor svobody, bezpečnosti a práva

-        Vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

-        Společné politiky EU

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 3. vyd.. Praha : Leges. 2021. 512 s. 978-80-7502-491-6..

2.      SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.

3.      TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 7. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2018. 978-80-87975-79-4

Ostatní literatura:

Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Smlouva o EU

2.      Smlouva o fungování EU

3.      Listina základních práv EU

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Směrnice 2004/38/ES

2.      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011

3.      Směrnice 2006/123/ES

4.      Nařízení Rady č. 1/2003

5.      Nařízení Rady č. 139/2004

6.      Nařízení Komise č. 802/2004

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (09.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html